Luận án Vấn đề phát huy nguồn lực thanh niên trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào hiện nay

MỤC LỤC

Trang

MỞ ĐẦU 1

Chương 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI 6

1.1. Những công trình nghiên cứu liên quan đến nguồn nhân lực, phát huy nguồn lực

thanh niên và vai trò của nó trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa 7

1.2. Những công trình nghiên cứu liên quan đến thực trạng phát huy nguồn nhân lực

và nguồn lực thanh niên trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa 13

1.3. Những công trình nghiên cứu liên quan đến giải pháp phát huy nguồn nhân lực

và nguồn lực thanh niên trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa 17

1.4. Đánh giá kết quả nghiên cứu của các công trình khoa học đã công bố và vấn đề

luận án cần tiếp tục nghiên cứu 23

Chương 2: PHÁT HUY NGUỒN LỰC THANH NIÊN TRONG QUÁ TRÌNH CÔNG

NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA Ở CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO HIỆN

NAY - MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN 26

2.1. Phát huy nguồn lực thanh niên và những nhân tố tác động đến việc phát huy

nguồn lực thanh niên 26

2.2. Công nghiệp hóa, hiện đại hóa và vai trò của việc phát huy nguồn lực thanh niên

trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào 56

Chương 3: PHÁT HUY NGUỒN LỰC THANH NIÊN TRONG QUÁ TRÌNH CÔNG

NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA Ở CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO HIỆN

NAY - THỰC TRẠNG VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA 78

3.1. Thực trạng nguồn lực thanh niên trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở

nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào hiện nay 78

3.2. Thực trạng phát huy nguồn lực thanh niên trong quá trình công nghiệp hóa, hiện

đại hóa ở Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào hiện nay 85

3.3. Những vấn đề đặt ra đối với việc phát huy nguồn lực thanh niên trong quá trình

công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào hiện nay 102

Chương 4: MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM PHÁT HUY NGUỒN LỰC

THANH NIÊN TRONG QUÁ TRÌNH CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA Ở

CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN LÀO TRONG THỜI GIAN TỚI 115

4.1. Đẩy mạnh công tác giáo dục đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn lực thanh

niên đáp ứng yêu cầu của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa 115

4.2. Phân bổ, sử dụng hợp lý nguồn lực thanh niên, giải quyết việc làm và tạo điều

kiện cho thanh niên làm việc trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa 126

4.3. Hoàn thiện cơ chế, chính sách nhằm phát huy có hiệu quả nguồn lực thanh niên

trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa 138

4.4. Mở rộng dân chủ, khơi dậy sự nỗ lực của bản thân thanh niên và đẩy mạnh hợp

tác quốc tế nhằm phát huy có hiệu quả nguồn lực thanh niên trong quá trình công

nghiệp hóa, hiện đại hóa 143

KẾT LUẬN 148

DANH MỤC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CỦA TÁC GIẢ ĐÃ CÔNG BỐ LIÊN

QUAN ĐẾN LUẬN ÁN 151

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 152

PHỤ LỤC 164

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY