Luận án Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào các tỉnh miền núi phía bắc ở Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào

MỤC LỤC

Trang

MỞ ĐẦU 1

Chương 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU CÓ LIÊN QUAN

ĐẾN VẤN ĐỀ THU HÚT ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC

NGOÀI VÀO CÁC TỈNH MIỀN NÚI PHÍA BẮC Ở CỘNG

HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO4

1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu có liên quan đến luận án 4

1.2. Yêu cầu mới và những vấn đề đặt ra cần tiếp tục nghiên cứu 17

Chương 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN THU HÚT ĐẦU TƯ TRỰC

TIẾP NƯỚC NGOÀI20

2.1. Khái quát chung về thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài 20

2.2. Nội dung và tiêu chí đánh giá thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài 37

2.3. Kinh nghiệm thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài 55

Chương 3: THỰC TRẠNG THU HÚT ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC

NGOÀI VÀO CÁC TỈNH MIỀN NÚI PHÍA BẮC Ở CỘNG

HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO70

3.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội có ảnh hưởng đến thu hút FDI vào

các tỉnh miền núi phía Bắc ở Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào70

3.2 Thực trạng thu hút FDI ở các tỉnh miền núi phía Bắc Lào 75

3.3. Thực trạng thu hút FDI vào các tỉnh miền núi phía Bắc Lào từ năm 2005

đến năm 201383

3.4. Đánh giá chung 99

Chương 4: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP THU HÚT ĐẦU TƯ TRỰC

TIẾP NƯỚC NGOÀI VÀO CÁC TỈNH MIỀN NÚI PHÍA BẮC Ở

CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO109

4.1. Phương hướng thu hút FDI vào các tỉnh miền núi phía Bắc ở Cộng hòa

dân chủ nhân dân Lào đến năm 2020109

4.2. Những giải pháp chủ yếu nhằm thu hút FDI vào các tỉnh miền núi phía

Bắc ở Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào đến năm 2020112

4.3. Kiến nghị 134

KẾT LUẬN 136

CÁC CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ ĐÃ CÔNG BỐ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ

TÀI LUẬN ÁN138

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 139

PHỤ LỤC

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY