Luận án Quản lý nhà nước đối với các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội

MỤC LỤC

Trang

PHẦN MỞ ĐẦU 1

Chương 1: TỔNG QUAN CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN

QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN6

1.1. Các công trình nghiên cứu ngoài nước 6

1.2. Các công trình nghiên cứu trong nước 9

1.3. Phương pháp nghiên cứu 15

Chương 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ NHÀ

NƯỚC ĐỐI VỚI CÁC KHU CÔNG NGHIỆP18

2.1. Những vấn đề chung về khu công nghiệp 18

2.1.1. Khái niệm, phân loại khu công nghiệp 18

2.1.2. Vai trò của khu công nghiệp đối với nền kinh tế 21

2.2. Quản lý nhà nước đối với các khu công nghiệp 26

2.2.1. Khái niệm, nội dung và tiêu chí đánh giá quản lý nhà nước

đối với các khu công nghiệp26

2.2.2. Công cụ tác động của nhà nước đến các khu công nghiệp 40

2.2.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động quản lý nhà nước đối

với các khu công nghiệp44

2.3. Kinh nghiệm quản lý nhà nước đối với các khu công

nghiệp và bài học cho thành phố Hà Nội47

2.3.1. Kinh nghiệm của một số nước và vùng lãnh thổ Châu Á 47

2.3.2. Kinh nghiệm một số địa phương trong nước 53

2.3.3. Bài học quản lý nhà nước đối với khu công nghiệp trên địa

bàn thành phố Hà Nội64

Chương 3: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÁC KHU

CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI68

3.1. Khái quát quá trình phát triển các khu công nghiệp trên

địa bàn thành phố Hà Nội

683.1.1. Quá trình xây dựng các khu công nghiệp trên địa bàn thànhphố Hà Nội68

3.1.2. Đóng góp của các khu công nghiệp trên địa bàn thành phốHà Nội72

3.2. Phân tích thực trạng quản lý nhà nước đối với các khu

công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội75

3.2.1. Về xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch và chính sách

quản lý nhà nước các khu công nghiệp trên địa bàn thành

phố Hà Nội75

3.2.2. Về tổ chức thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch và

chính sách quản lý nhà nước các khu công nghiệp trên địa

bàn thành phố Hà Nội82

3.2.3. Về thực trạng công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát các hoạt

động của các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội108

3.3. Đánh giá thực trạng quản lý nhà nước đối với các khu

công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội110

3.3.1. Thành tựu đạt được 110

3.3.2. Hạn chế và nguyên nhân hạn chế trong quản lý nhà nước

đối với các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội112

Chương 4: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ NHÀ

NƯỚC ĐỐI VỚI CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA

BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI119

4.1. Bối cảnh quốc tế, trong nước và Thủ đô tác động đến

hoàn thiện quản lý nhà nước đối với các khu công

nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội119

4.1.1. Tình hình thế giới và khu vực 119

4.1.2. Tình hình trong nước 119

4.1.3. Tình hình Thủ đô Hà Nội 1204.2. Định hướng hoàn thiện quản lý nhà nước đối với các

khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội120

4.3. Một số giải pháp cơ bản nhằm hoàn thiện quản lý nhà

nước đối với các khu công nghiệp trên địa bàn thànhphố Hà Nội122

4.3.1. Hoàn thiện quy hoạch khu công nghiệp trên địa bàn thànhphố Hà Nội122

4.3.2. Nâng cao vai trò quản lý nhà nước của Ban quản lý các khu

công nghiệp và CX Hà Nội131

4.3.3. Đổi mới công tác vận động xúc tiến đầu tư và thu hút đầu tư 133

4.3.4. Hoàn thiện cơ sở hạ tầng đảm bảo cho việc phát triển khucông nghiệp142

4.3.5. Đổi mới chính sách đào tạo và đãi ngộ nguồn nhân lực đáp

ứng nhu cầu của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp148

4.3.6. Hoàn thiện công tác kiểm tra, thanh tra hoạt động của các

KCN trên địa bàn Hà Nội153

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 156

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH CÔNG BỐ CỦA TÁC GIẢ

TÀI LIỆU THAM KHẢO

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY