Luận án Nông nghiệp tỉnh cà mau phát triển theo hướng bền vững

MỤC LỤC

Trang

MỞ ĐẦU 1

Chương 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN

ĐỀ TÀI LUẬN ÁN 4

1.1. Những công trình nghiên cứu trong nước và ngoài nước liên quan đến đề tài 4

1.2. Đánh giá chung và những vấn đề đặt ra cần tiếp tục nghiên cứu 16

Chương 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ NÔNG NGHIỆP

PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 19

2.1. Một số vấn đề lý luận về phát triển bền vững và nông nghiệp phát

triển bền vững 19

2.2. Nội dung, tiêu chí và các nhân tố ảnh hưởng đến nông nghiệp phát

triển bền vững 33

2.3. Kinh nghiệm về nông nghiệp phát triển bền vững và bài học đối với

Cà Mau về nông nghiệp phát triển theo hướng bền vững 43

Chương 3: THỰC TRẠNG NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN THEO

HƯỚNG BỀN VỮNG Ở TỈNH CÀ MAU 61

3.1. Đặc điểm tự nhiên, kinh tế, xã hội ảnh hưởng đến nông nghiệp phát

triển theo hướng bền vững ở tỉnh Cà Mau 61

3.2. Thực trạng nông nghiệp phát triển theo hướng bền vững ở tỉnh Cà

Mau, giai đoạn 1997-2015 72

3.3. Đánh giá chung về nông nghiệp phát triển theo hướng bền vững ở tỉnh

Cà Mau, giai đoạn 1997-2015 96

Chương 4: QUAN ĐIỂM, PHƯƠNG HƯỚNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP CHỦ

YẾU XÂY DỰNG NỀN NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN THEO

HƯỚNG BỀN VỮNG Ở TỈNH CÀ MAU, GIAI ĐOẠN

2016 - 2025 105

4.1. Dự báo những yếu tố có khả năng ảnh hưởng đến nông nghiệp phát

triển theo hướng bền vững ở tỉnh Cà Mau, giai đoạn 2016 - 2025 105

4.2. Quan điểm xây dựng nền nông nghiệp phát triển theo hướng bền vững

ở tỉnh Cà Mau 113

4.3. Phương hướng, mục tiêu xây dựng nền nông nghiệp phát triển theo

hướng bền vững ở tỉnh Cà Mau, giai đoạn 2016 - 2025 114

4.4. Một số giải pháp chủ yếu nhằm xây dựng nền nông nghiệp phát triển

theo hướng bền vững ở tỉnh Cà Mau, giai đoạn 2016 - 2025 121

KẾT LUẬN 151

DANH MỤC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ CỦA TÁC GIẢ 153

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 154

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY