Luận án Đặc điểm biến dạng, trường ứng suất kiến tạo hiện đại và mối quan hệ của chúng với các tai biến địa chất khu vực biển Đông Việt Nam và các vùng lân cận

MỤC LỤC Trang

DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT iii

DANH MỤC CÁC BẢNG iv

DANH MỤC HÌNH VẼ iv

MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ KHU VỰC NGHIÊN CỨU

VÀ LỊCH SỬ NGHIÊN CỨU 6

1.1 TỔNG QUAN VỀ KHU VỰC NGHIÊN CỨU 6

1.1.1 KHÁI QUÁT BỐI CẢNH KIẾN TẠO KAINOZOI 6

1.1.2. KIẾN TẠO TRẺ BIỂN ĐÔNG VIỆT NAM VÀ CÁC VÙNG LÂN CẬN 9

1.1.2.1. Khu vực Vịnh Bắc Bộ và ngoài khơi Bắc Trung Bộ 10

1.1.2.2. Khu vực ngoài khơi Trung Trung Bộ 14

1.1.2.3 Khu vực ngoài khơi Nam Trung Bộ và Nam Bộ 14

1.1.2.4. Khu vực Bắc Biển Đông 16

1.1.2.5. Khu vực Trung tâm Biển Đông 16

1.1.2.6. Khu vực Nam Biển Đông 17

1.1.2.7. Khu vực Đông Biển Đông 17

1.2 LỊCH SỬ NGHIÊN CỨU 19

1.2.1. NGHIÊN CỨU VỀ VẬN TỐC BIẾN DẠNG KIẾN TẠO HIỆN ĐẠI 20

1.2.2. NGHIÊN CỨU VỀ TRƯỜNG ỨNG SUẤT KIẾN TẠO HIỆN ĐẠI 22

1.2.3. NGHIÊN CỨU VỀ ĐỘNG ĐẤT-SÓNG THẦN 25

CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 27

2.1. KHÁI NIỆM KIẾN TẠO-ĐỊA ĐỘNG LỰC HIỆN ĐẠI 27

2.2. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH VẬN TỐC BIẾN DẠNG

THEO SỐ LIỆU CHUYỂN DỊCH GPS 27

2.2.1. CƠ SỞ LÝ LUẬN NGHIÊN CỨU VẬN TỐC BIẾN DẠNG THEO SỐ LIỆU

CHUYỂN DỊCH GPS 27

2.2.2. BIẾN DẠNG MỘT CHIỀU 29

2.2.3. BIẾN DẠNG HAI CHIỀU 30

2.2.3.1. Các vận tốc biến dạng 30

2.2.3.2. Biểu diễn tensor vận tốc biến dạng theo biến dạng chính 32

2.2.3.3. Chuyển đổi ngược 34

2.2.3.4. Biểu diễn biến dạng trượt cực đại 34

2.2.3.5. Các đại lượng bất biến của biến dạng 36

2.2.4. KHÁI QUÁT VỀ PHẦN MỀM QOCA TÍNH BIẾN DẠNG 38

2.3. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH TRƯỜNG ỨNG SUẤT

KIẾN TẠO HIỆN ĐẠI 38

2.3.1. MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN 38

2.3.1.1. Ứng suất 38

2.3.1.2. Chỉ thị ứng suất trong giếng khoan 40

i2.3.2. CÁC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ỨNG SUẤT 42

2.3.2.1. Phương pháp xác định α[SHmax] từ tài liệu hình ảnh thành giếng khoan 42

2.3.2.2. Phương pháp xác định độ lớn ứng suất thẳng đứng - Sv từ log mật độ 44

2.3.2.3. Phương pháp xác định áp suất lỗ rỗng - Pp 45

2.3.2.4. Phương pháp xác định độ lớn ứng suất ngang cực tiểu - Shmin từ tài liệu thử vỡ vỉa 46

2.3.2.5. Phương pháp xác định độ lớn ứng suất ngang cực đại – SHmax 48

CHƯƠNG 3: VẬN TỐC BIẾN DẠNG KHU VỰC BIỂN ĐÔNG VIỆT NAM VÀ

CÁC VÙNG LÂN CẬN THEO SỐ LIỆU CHUYỂN DỊCH GPS 50

3.1. CƠ SỞ DỮ LIỆU 50

3.2. PHÂN CHIA LƯỚI ĐA GIÁC TÍNH TOÁN 52

3.3. NỘI SUY TRƯỜNG VẬN TỐC CHUYỂN DỊCH 54

3.4. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 57

3.4.1. Biến dạng chính 57

3.4.3. Độ lớn biến dạng 61

3.4.4. Biến dạng trương nở hai chiều 63

3.4.5. Biến dạng trượt cực đại 65

3.5. KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 67

CHƯƠNG 4: TRƯỜNG ỨNG SUẤT KIẾN TẠO HIỆN ĐẠI KHU VỰC BIỂN

ĐÔNG VIỆT NAM VÀ CÁC VÙNG LÂN CẬN 68

4.1. PHƯƠNG ỨNG SUẤT NGANG CỰC ĐẠI (α[SHmax]) 68

4.1.1 KẾT QUẢ XÁC ĐỊNH α[SHmax] BỂ CỬU LONG VÀ NAM CÔN SƠN 68

4.1.2. ĐẶC ĐIỂM PHÂN BỐ α[SHmax] TRÊN TOÀN BỘ KHU VỰC NGHIÊN CỨU 74

4.1.2.1. Khu vực TN Biển Đông 77

4.1.2.2. Khu vực Nam Biển Đông - Bắc Borneo 77

4.1.2.3. Khu vực Đông Biển Đông 78

4.1.2.4. Khu vực Bắc Biển Đông 80

4.1.2.5. Khu vực trũng Trung tâm Biển Đông 81

4.2. ĐỘ LỚN BA THÀNH PHẦN ỨNG SUẤT CHÍNH 81

4.2.1. ĐỘ LỚN ỨNG SUẤT THẲNG ĐỨNG – SV 81

4.2.2. ĐẶC ĐIỂM ÁP SUẤT LỖ RỖNG 83

4.2.3. ĐỘ LỚN ỨNG SUẤT NGANG CỰC TIỂU - Shmin 84

4.2.4. ĐỘ LỚN ỨNG SUẤT NGANG CỰC ĐẠI – SHmax 90

4.3. KẾT LUẬN CHƯƠNG 4 89

CHƯƠNG 5: TAI BIẾN ĐỘNG ĐẤT – SÓNG THẦN KHU VỰC

BIỂN ĐÔNG VIỆT NAM 92

5. 1. LÝ THUYẾT VỀ ĐỘNG ĐẤT VÀ SÓNG THẦN 92

5.1.1. ĐỘNG ĐẤT 92

5.1.2. SÓNG THẤN 93

5.2. SO SÁNH VÀ PHÂN TÍCH BIẾN DẠNG XÁC ĐỊNH TỪ CHUYỂN DỊCH 93

iiTHEO SỐ LIỆU GPS VÀ ỨNG SUẤT KIẾN TẠO HIỆN ĐẠI XÁC ĐỊNH TỪ SỐ

LIỆU GIẾNG KHOAN

5.3. SỰ BIẾN ĐỔI MẬT ĐỘ NĂNG LƯỢNG BIẾN DẠNG VÀ NGUY CƠ ĐỘNGĐẤT 98

5.4. VẬN TỐC TÍCH LŨY MOMENT ĐỊA CHẤN VÀ NGUY CƠ ĐỘNG ĐẤT 102

5.5. SÓNG THẦN KHU VỰC BIỂN ĐÔNG VIỆT NAM 104

KẾT LUẬN 108

TÀI LIỆU THAM KHẢO

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH CỦA NGHIÊN CỨU SINH

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY