Luận án Câu hỏi tiếng Việt dưới góc nhìn lý thuyết thông tin

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN. 3

MỤC LỤC. 4

CÁC CHỮ VIẾT TẮT DÙNG TRONG LUẬN ÁN. 7

DANH MỤC CÁC BẢNG. 8

MỞ ĐẦU . 10

1. Lý do chọn đề tài.10

2. Lịch sử vấn đề .11

3. Mục đích nghiên cứu .17

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu .17

5. Nhiệm vụ nghiên cứu.18

6. Nguồn tài liệu tham khảo và ngữ liệu.19

7. phương pháp nghiên cứu .19

8. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài nghiên cứu.21

9. Đóng góp của luận án .22

10. Bố cục của luận án .23

Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN. 24

1.1. MỐI QUAN HỆ GIỮA NGÔN NGỮ VÀ LỜI NÓI, GIỮA CÂU VÀ

PHÁT NGÔN .25

1.2. CẤU TRÚC TƯƠNG THÍCH CỦA CÂU HỎI.27

1.2.1. Vai trò của ngữ cảnh trong việc xác định nghĩa của câu . 27

1.2.2. Khái niệm cấu trúc tương thích. 29

1.2.3. Đặc điểm của cấu trúc tương thích . 29

1.2.4. Một số hệ quả của việc sử dụng cấu trúc tương thích. 34

1.3. LÝ THUYẾT NGỮ DỤNG HỌC.35

1.3.1. Lý thuyết hành động ngôn từ. 35

1.3.2. Nhân tố giao tiếp. 36

1.3.3. Chức năng giao tiếp, các thành tố nội dung và đích của diễn ngôn. 39

1.3.4. Lý thuyết lập luận và hội thoại . 40

1.4. CẤU TRÚC THÔNG TIN VÀ CÂU HỎI.43

1.4.1. Cấu trúc thông tin. 431.4.2. Mối quan hệ của câu hỏi và cấu trúc thông tin . 54

1.5. TIỂU KẾT .56

Chương 2: CẤU TRÚC THÔNG TIN CÂU HỎI TIẾNG VIỆT. 60

2.1. VAI TRÒ CỦA CÂU TRẢ LỜI TRONG VIỆC XÁC ĐỊNH HAI

THÀNH PHẦN THÔNG TIN CỦA CÂU HỎI TIẾNG VIỆT .61

2.1.1. Sự tương hợp về đích ngữ dụng . 61

2.1.2. Sự tương hợp về khung tình thái. 62

2.1.3. Sự tương hợp về nội dung mệnh đề. 62

2.1.4. Sự tương hợp về TT TGĐ ND. 63

2.1.5. Sự tương hợp về TT XN ND . 63

2.2. HAI THÀNH PHẦN THÔNG TIN CỦA CÂU HỎI CHÍNH DANHTIẾNG VIỆT.64

2.2.1. Thành phần TT TGĐ ND. 64

2.2.2. Thành phần TT XN ND . 67

2.2.3. CTTT của các kiểu câu hỏi chính danh tiếng Việt . 72

2.2.4. Các kiểu TT của câu hỏi chính danh tiếng Việt . 87

2.3. HAI THÀNH PHẦN THÔNG TIN CỦA CÂU HỎI PHI CHÍNHDANH TIẾNG VIỆT.92

2.3.1. Các tầng TT của câu hỏi phi chính danh tiếng Việt. 92

2.3.2. Mối quan hệ giữa các tầng TT. 96

2.3.3. Các kiểu TT trong câu hỏi phi chính danh tiếng Việt . 107

2.4. MỐI QUAN HỆ CẤU TRÚC THÔNG TIN CỦA CÂU HỎI CHÍNH

DANH VÀ CÂU HỎI PHI CHÍNH DANH TIẾNG VIỆT.119

2.5. TIỂU KẾT .127

Chương 3: SỰ ĐÁNH DẤU CẤU TRÚC THÔNG TIN TRONG

CÂU HỎI VÀ VAI TRÒ CỦA CÂU HỎI TRONG TƯƠNGTÁC HỘI THOẠI. 131

3.1. VAI TRÒ CỦA PHƯƠNG TIỆN NGÔN NGỮ.131

3.1.1. Phương tiện ngữ âm. 131

3.1.2. Phương tiện từ vựng. 135

3.1.3. Phương tiện ngữ pháp. 139

3.2. VAI TRÒ CỦA CÁC CẤU TRÚC THÔNG TIN CÂU HỎI TRONG

HỘI THOẠI .1473.2.1. Câu hỏi trong quan hệ với yếu tố phi ngôn. 147

3.2.2. Các chức năng câu hỏi đảm nhận trong HT . 149

3.3. TIỂU KẾT .161

KẾT LUẬN. 164

TÀI LIỆU THAM KHẢO. 170

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY