Pháp luật về phí môi trường đối với chất thải rắn ở Việt Nam

Tiếp thu quan điểm tiến bộ trong giải quyết mối quan hệ giữa môi trường và phát triển

của thế giới, Đảng và Nhà nước ta đã coi phát triển bền vững là một trong những quan điểm

cơ bản của phát triển đất nước. Quan điểm này được khẳng định trong Văn kiện Đại hội đại biểu

toàn quốc lần thứ VII, VIII, IX và X, cụ thể bằng Chỉ thị số 36/CT-TW ngày 25 tháng 6 năm

1998 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 15 tháng 11 năm 2004 của Bộ

Chính trị.

Nội dung chủ yếu:

- Bảo vệ môi trường vừa là mục tiêu, vừa là một trong những nội dung quan trọng của

phát triển bền vững.

- Đẩy mạnh việc áp dụng các biện pháp kinh tế trong bảo vệ môi trường đảm bảo nguyên

tắc người gây ô nhiễm phải trả tiền.

Để thực hiện các quan điểm trên của Đảng, việc hoàn thiện pháp luật về phí bảo vệ môi trường

đối với chất thải rắn phải đáp ứng các yêu cầu cụ thể sau:

Một là, xây dựng pháp luật về phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn ở Việt Nam cần

xuất phát và nằm trong tổng thể các chính sách, định hướng mang tính quốc gia về phát triển

kinh tế - xã hội của đất nước.

Hai là, giải quyết vấn đề xác định phạm vi và đối tượng điều chỉnh của pháp luật về phí

bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY