Luận án Thị trường quyền sử dụng đất ở Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào

MỤC LỤC

Trang

MỞ ĐẦU 1

Chương 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN

THỊ TRƯỜNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT 6

1.1. Các công trình nghiên cứu ở Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào 6

1.2. Những công trình nghiên cứu của tác giả nước ngoài liên quan

đến thị trường quyền sử dụng đất 9

1.3. Những vấn đề được tiếp tục nghiên cứu trong luận án 22

Chương 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ THỊ TRƯỜNG

QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT 24

2.1. Khái quát về thị trường quyền sử dụng đất 24

2.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến thị trường quyền sử dụng đất 52

2.3. Kinh nghiệm phát triển thị trường quyền sử dụng đất ở Việt Nam và

Trung Quốc - bài học đối với Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào 56

Chương 3: THỰC TRẠNG THỊ TRƯỜNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở

CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO 68

3.1. Quá trình hình thành thị trường quyền sử dụng đất ở Cộng hòa

Dân chủ Nhân dân Lào 68

3.2. Thực trạng cung, cầu và sự hình thành giá cả thị trường quyền sử

dụng đât ở Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào 76

3.3. Thực trạng quản lý nhà nước đối với thị trường quyền sử dụng đất ở

Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào 93

3.4. Những vấn đề đặt ra đối với thị trường quyền sử dụng đất ở Cộng

hòa Dân chủ Nhân dân Lào 105

Chương 4: QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG

QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN

DÂN LÀO GIAI ĐOẠN TỚI NĂM 2025 VÀ TẦM NHÌN 2030 116

4.1. Dự báo xu hướng phát triển và quan điểm về phát triển thị trường

quyền sử dụng đất ở Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào giai đoạn

tới năm 2025 và tầm nhìn 2030 116

4.2. Giải pháp phát triển thị trường quyền sử dụng đất ở Cộng hòa

Dân chủ Nhân dân Lào giai đoạn tới năm 2025 tầm nhìn 2030 125

KẾT LUẬN 149

DANH MỤC CÔNG TRÌNH TÁC GIẢ ĐÃ CÔNG BỐ LIÊN QUAN ĐẾN

LUẬN ÁN 151

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 152

PHỤ LỤC 163

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY