Luận án Nghiên cứu thành phần hóa học cây màn màn hoa tím (Cleome chelidonii L.f.) và màn màn hoa vàng (Cleome viscosa L.)

MỤC LỤC

Trang

MỞ ĐẦU . 1

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN . 2

1.1. Tổng quan chi Màn màn . 2

1.2. Mô tả thực vật . 3

1.2.1. Màn màn hoa tím . 3

1.2.2. Màn màn hoa vàng . 3

1.3. Vùng phân bố . 4

1.3.1. Màn màn hoa tím . 4

1.3.2. Màn màn hoa vàng . 4

1.4. Thành phần hóa học . 4

1.4.1. Màn màn hoa tím . 4

1.4.2. Màn màn hoa vàng . 5

1.5. Những nghiên cứu về dược tính . 9

1.5.1. Màn màn hoa tím . 9

1.5.2. Màn màn hoa vàng . 10

1.6. Bệnh gan và thuốc bảo vệ gan . 13

1.7. Dòng tế bào HepG2 . 13

CHƯƠNG 2: THỰC NGHIỆM . 15

2.1. Mẫu thực vật . 15

2.2. Hóa chất và thiết bị . 15

2.2.1. Hóa chất . 15

2.2.2. Thiết bị . 15

2.3. Phương pháp thử nghiệm hoạt tính sinh học . 16

2.3.1. Khảo sát khả năng gây độc tế bào in vitro bằng phương pháp MTT . 16

2.3.2. Khảo sát tác dụng bảo vệ tế bào gan trên dòng tế bào HepG2 . 17

2.4. Phân lập các hợp chất . 18

2.4.1. Phân lập các hợp chất từ lá cây Màn màn hoa tím . 18

2.4.2. Phân lập các hợp chất từ thân cây Màn màn hoa tím . 18

2.4.3. Phân lập các hợp chất từ lá cây Màn màn hoa vàng . 20

2.4.4. Phân lập các hợp chất từ thân cây Màn màn hoa vàng .21

CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ VÀ BIỆN LUẬN . 22

3.1. Cấu trúc các hợp chất phân lập được . 22

3.1.1. Hợp chất 1: Quercetin-7-O-α-L-rhamnopyranoside . 22

3.1.2. Hợp chất 2: Quercitrin. 24

3.1.3. Hợp chất 3: Isoquercitrin. 25

3.1.4. Hợp chất 4: Quercetin-3-O-β-D-glucopyranosyl-7-O-α-L-rhamnopyranoside . 26iv

3.1.5. Hợp chất 5:Quercetin-3-O-[β-D-glucopyranosyl-(1→2)]-α-L-rhamnopyranoside-7-

O-α-L-rhamnopyranoside . 28

3.1.6. Hợp chất 6: Cleomeside A (Mới) . 31

3.1.7. Hợp chất 7: Quercetin-3-O-[2"-O-(6'''-p-coumaroyl)-β-D-glucopyranosyl]-α-Lrhamnopyranoside-7-O-α-L-rhamnopyranoside . 33

3.1.8. Hợp chất 8: Cleomeside B (Mới) . 35

3.1.9. Hợp chất 9: Visconoside A (Mới) . 38

3.1.10. Hợp chất 10: Visconoside B (Mới) . 40

3.1.11. Hợp chất 11: Kaempferol-3-O-methylether . 43

3.1.12. Hợp chất 12: Kaempferol-3,4'-O-dimethylether . 45

3.1.13. Hợp chất 13: Kaempferol-3-O-β-D-glucopyranoside . 46

3.1.14. Hợp chất 14: Kaempferol-7-O-α-L-rhamnopyranoside . 47

3.1.15. Hợp chất 15: Kaempferol-3-O-(4-O-acetyl-α-L-rhamnopyranoside) . 49

3.1.16. Hợp chất 16: Kaempferol-3-O-(2,4-O-diacetyl-α-L-rhamnopyranoside) . 51

3.1.17. Hợp chất 17: Kaempferol-3,7-O-α-L-dirhamnopyranoside . 53

3.1.18. Hợp chất 18:Kaempferol-3-O-β-D-glucopyranosyl-7-O-α-L-rhamnopyranoside . 54

3.1.19. Hợp chất 19:Kaempferol-3-O-α-L-rhamnopyranosyl-(1→6)-O-β-D-glucopyranoside56

3.1.20. Hợp chất 20: Cleomeside C (Mới) . 58

3.1.21. Hợp chất 21: Glycerol monostearate . 61

3.1.22. Hợp chất 22: Ethyl α-galactopyranoside . 63

3.1.23. Hợp chất 23: Adenine . 64

3.1.24. Hợp chất 24: 5-(Hydroxymethyl)-2-furaldehyde . 65

3.1.25. Hợp chất 25: Emodin-8-O-β-D-glucopyranoside . 66

3.2. Khảo sát khả năng gây độc tế bào và tác dụng bảo vệ tế bào gan . 68

3.3. Nhận xét chung . 74

CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ . 77

KẾT LUẬN . 77

KIẾN NGHỊ . 78

TÀI LIỆU THAM KHẢO . 79

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ . 89v

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY