Luận án Ảnh hưởng của một số biện pháp kỹ thuật đến sinh trưởng, phát triển và năng suất của cây sơn tại huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ

MỤC LỤC

Lời cam đoan i

Lời cảm ơn ii

Mục lục iii

Danh mục các ký hiệu, chữ viết tắt vi

Danh mục các bảng vii

Danh mục hình xi

MỞ ĐẦU 1

1 Đặt vấn đề 1

2 Mục tiêu 2

3 Ý nghĩa khoa học và ý nghĩa thực tiễn của đề tài 2

4 Những đóng góp mới của luận án 3

5 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài 4

Chương 1 TỔNG QUAN TÀI LIỆU 5

1.1 Phân loại và hình thái thực vật của cây sơn 5

1.1.1 Phân loại sơn tự nhiên 5

1.1.2 Đặc điểm thực vật học của cây sơn 6

1.1.3 Sinh trưởng phát triển của cây sơn 9

1.1.4 Yêu cầu sinh thái của cây sơn 10

1.2 Các sản phẩm kinh tế của cây sơn 13

1.2.1 Nhựa sơn 13

1.2.2 Gỗ sơn 14

1.2.3 Quả sơn 14

1.3 Tình hình phát triển sản xuất sơn trên thế giới và ở Việt Nam 14

1.3.1 Tình hình sản xuất sơn trên thế giới 14

1.3.2 Tình hình sản xuất sơn ở Việt Nam 15iv

1.3.3 Tình hình sản xuất sơn tại tỉnh Phú Thọ và huyện Tam Nông 17

1.4 Những kết quả nghiên cứu về cây sơn trên thế giới và ở Việt Nam 18

1.4.1 Những nghiên cứu trên thế giới 18

1.4.2 Nghiên cứu ở Việt Nam 24

Chương 2 VẬT LIỆU, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 40

2.1 Vật liệu nghiên cứu 40

2.2 Thời gian và địa điểm nghiên cứu 40

2.3 Nội dung nghiên cứu 41

2.4 Phương pháp nghiên cứu 41

2.4.1 Phương pháp điều tra 41

2.4.2 Phần thí nghiệm 42

2.4.3 Các chỉ tiêu theo dõi 48

2.5 Phương pháp lấy mẫu và xử lý số liệu 51

Chương 3 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 52

3.1 Điều tra, đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế- xã hội của huyện

Tam Nông, tỉnh Phú Thọ ảnh hưởng đến sản xuất sơn 52

3.1.1 Khái quát về khu vực nghiên cứu 52

3.1.2 Tính chất hóa học của đất trồng sơn tại huyện Tam Nông 56

3.1.3 Điều tra, đánh giá hiện trạng phát triển sản xuất sơn tại tỉnh

Phú Thọ và huyện Tam Nông 57

3.2 Kết quả nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật nhằm phát triển

và nâng cao năng suất sơn 66

3.2.1 Ảnh hưởng của mật độ trồng trên nền phân bón NPK khác

nhau đến sinh trưởng, phát triển và năng suất sơn 66

3.2.2 Ảnh hưởng của một số phương thức giữ ẩm đến sinh trưởng,

phát triển và năng suất sơn 85v

2.2.3 Ảnh hưởng của kỹ thuật tỉa cành, cắt ngọn tạo tán thời kỳ

kiến thiết cơ bản đến sinh trưởng, phát triển của cây sơn 99

3.2.4 Ảnh hưởng của kỹ thuật triệt hoa, cắt quả đến sinh trưởng,

phát triển và năng suất nhựa của cây sơn 105

3.2.5 Ảnh hưởng của nồng độ chất kích thích tiết nhựa mủ

ethephon đến sinh trưởng, phát triển, năng suất và chất lượng

nhựa của cây sơn 108

3.2.6 Ảnh hưởng của phương thức khai thác nhựa đến sinh trưởng,

phát triển và năng suất nhựa của cây sơn 116

3.3 Kết quả nghiên cứu mô hình chuyển giao ứng dụng những kỹ

thuật tốt nhất đã được khẳng định từ kết quả nghiên cứu 120

KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 122

1 Kết luận 122

2 Đề nghị 123

Danh mục công trình đã công bố có liên quan đến luận án 125

Tài liệu tham khảo 126

Phụ lục 133

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY