Xây dựng chiến lược kinh doanh tại Công ty Giầy Yên Viên

PHẦN I

CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI

I. Khái niệm về chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp 4

1. Khái niệm và những đặc trưng cơ bản của chiến lược kinh doanh 4

2. Xác định nhiệm vụ của chiến lược kinh doanh 6

3. Xác định mục tiêu chiến lược 6

4. Vai trò và sự cần thiết hoạch định chiến lược trong kinh doanh. 7

5. Các loại hình chiến lược kinh doanh. 9

II. Những nội dung cơ bản của quản trị chiến lược 12

1. Hình thành chiến lược : 12

2. Thực hiện chiến lược 13

3. Kiểm tra, đánh giá chiến lược kinh doanh 13

III. Quy trình hoạch định chiến lược kinh doanh trong công ty 16

1: Xác định nhiệm vụ chiến lược và hệ thống mục tiêu của doanh nghiệp 16

2: Phân tích và dự báo về môi trường kinh doanh 17

2.1. Các yếu tố môi trường vĩ mô: 18

2.2. Các yếu tố trong môi trường tác nghiệp : 26

3. Tổng hợp các kết quả phân tích và dự báo môi trường kinh doanh 30

4. Phân tích nguồn lực bên trong doanh nghiệp (yếu tố chủ quan): 31

5: Tổng hợp các kết quả phân tích và đánh giá thực trạng doanh nghiệp 34

6. Nghiên cứu các quan điểm kinh doanh, các ý chí và nguyện vọng của người đứng đầu doanh nghiệp 35

7. Hình thành các phương án chiến lược thích nghi 35

8 Đánh giá và xây dựng chương trình phương án chiến lược tốt nhất 36

PHẦN II

ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ KỸ THUẬT CÔNG TY GIẦY YÊN VIÊN

I. Khái quát chung về quá trình hình thành phát triển và hoạt động của công ty 39

1. Sơ lược quá trình hình thành và phát triển của Công ty Giầy Yên Viên 39

2 Chức năng nhiệm vụ của Công ty 40

3. Công nghệ sản xuất một số hàng hoá chủ yếu của Công ty. 41

4 Hình thức tổ chức sản xuất và kết cấu sản xuất của Công ty 43

5 Cơ cấu bộ máy tổ chức Công ty Giầy Yên Viên: 44

6. Tình hình lao động tiền lương của công ty: 46

7. Tình hình quản lý vật tư đầu vào của công ty 49

II. Phân tích công tác xây dựng chiến lược kinh doanh tại Công ty Giầy Yên Viên 52

1. Căn cứ xây dựng chiến lược tại Công ty Giầy Yên Viên 52

2. Phân tích đánh giá chiến lược kinh doanh Công ty Giầy Yên Viên 53

3. Các giải pháp mang tính chiến lược đang được thực hiện tại công ty 54

4. Đánh giá các giải pháp mang tính chiến lược đang thực hiện ở công ty 57

PHẦN III

PHÂN TÍCH CHIẾN LƯỢC KINH DOANH TẠI CÔNG TY GIẦY YÊN VIÊN

I. Phân tích môi trường kinh doanh bên ngoài doanh nghiệp 60

1. Môi trường vĩ mô 60

2. Môi trường tác nghiệp ( môi trường kinh doanh ngành) 65

II. Tổng hợp phân tích đánh giá các yếu tố ngoại vi (Ma trận EFE) 69

III. Phân tích nguồn lực bên trong công ty. 70

1. Đặc điểm nguồn nhân lực 70

2. Cơ cấu tổ chức của công ty 72

3. Khả năng tài chính doanh nghiệp 73

4. Các yếu tố sản xuất, vật chất kĩ thuật của công ty 74

5. Về hoạt động Marketing 76

6. Một vài yếu tố khác đặc trưng riêng của công ty 78

IV. Tổng hợp phân tích đánh giá các yếu tố nội vi (IFE) 78

V. Lập ma trận SWOT làm cơ sở hình thành chiến lược kinh doanh 79

1. Xác định mục tiêu chiến lược của doanh nghiệp: 79

2. Lập ma trận SWOT, lựa chọn chiến lược kinh doanh. 80

VI. Lựa chọn và xây dựng các phương án chiến lược kinh doanh cho công ty Giầy Yên Viên 81

1. Chiến lược tổng quát 81

- Chiến lược liên kết dọc về phía sau để có hậu phương vững chắc: 83

- Chiến lược đa dạng hoá sản phẩm 83

- Chiến lược phát triển hội nhập dọc thuận chiều: 84

2.Chiến lược bộ phận nhằm thực hiện chiến lược kinh doanh phương án 2 85

a. Chiến lược về công nghệ: 85

b. Chiến lược phát triển thị trường : 88

c. Chiến lược phát triển nguồn nhân lực: 92

Kiến nghị và kết luận 97

TÀI LIỆU THAM KHẢO

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY