Vận dụng quy tắc taylor trong cơ chế điều hành lãi suất của ngân hàng nhà nước Việt Nam

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN . i

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT. ii

DANH MỤC BẢNG. iv

DANH MỤC HÌNH . vi

MỤC LỤC. vii

1. Tính cấp thiết và ý nghĩa của đề tài . xii

2. Tổng quan về công trình nghiên cứu .xv

3. Mục tiêu nghiên cứu . xxiii

4. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu.xxv

5. Phƣơng pháp nghiên cứu .xxv

6. Những đóng góp và hạn chế của luận án . xxvii

7. Kết cấu của luận án . xxviii

CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUY TẮC TAYLOR VÀ CƠ CHẾ ĐIỀU

HÀNH LÃI SUẤT CỦA NGÂN HÀNG TRUNG ƢƠNG.1

1.1 Những vấn đề cơ bản về quy tắc Taylor .1

1.1.1 Khái niệm.1

1.1.2 Quy tắc Taylor tính lãi suất chính sách.2

1.1.3 Các thành tố quyết định tính chính xác của quy tắc Taylor.6

1.1.3.1 Lãi suất thực cân bằng (r*) hay Lãi suất tự nhiên.6

1.1.3.2 Tỉ lệ lạm phát mục tiêu .11

1.1.3.3 Độ lệch sản lƣợng .13

1.1.3.4 Một số khái niệm kinh tế vĩ mô .18

1.1.3.5 Ý nghĩa của các khái niệm độ lệch lãi suất, độ lệch lạm phát và độ lệch sản

lƣợng và độ lệch thất nghiệp.20

1.1.4 Quan hệ giữa các thành tố và ý nghĩa các hệ số trong quy tắc Taylor .21

1.1.4.1 Quan hệ giữa các thành tố.21

1.1.4.2 Các ý nghĩa của hệ số trong quy tắc Taylor.24

1.1.5 Các dạng phát triển của quy tắc Taylor và mô hình kinh tế lƣợng.25

1.1.5.1 Dạng phát triển nhìn từ quá khứ (back-looking).25

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY