Vận dụng học thuyết kinh tế Mác – Lênin trong xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam

Trước đây cũng như hiện nay, Đảng CSVN luôn nhất quán thực hiện mục tiêu CNXH, “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ và văn minh.” Chính mục tiêu này, “tiêu chuẩn của chân lý” này đã soi đường cho việc tìm tòi giải quyết các vấn đề của thực tiễn và cho quá trình nhận thức, vận dụng học thuyết kinh tế Marx - Lenin. Từ phát triển nền kinh tế nhiều thành phần đến xây dựng, phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN là những trình độ nhận thức và vận dụng học thuyết kinh tế Marx - Lenin ngày cao, ngày càng hoàn thiện. Nhờ đó, Việt Nam đã đạt được tốc độ tăng trưởng kinh tế cao; từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân; ổn định chính trị; phát triển các mặt của đời sống xã hội. Những thành công bước đầu nhưng rất quan trọng trong việc sử dụng kinh tế thị trường để xây dựng CNXH khẳng định con đường mà Việt Nam lựa chọn là đúng đắn. Việt Nam đã vận dụng thành công học thuyết kinh tế Marx - Lenin vào điều kiện cụ thể và mới mẻ của mình.

Trước đây cũng như hiện nay, Đảng CSVN luôn nhất quán thực hiện mục tiêu CNXH,

“dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ và văn minh.” Chính mục tiêu này, “tiêu

chuẩn của chân lý” này đã soi đường cho việc tìm tòi giải quyết các vấn đề của thực tiễn và

cho quá trình nhận thức, vận dụng học thuyết kinh tế Marx - Lenin. Từ phát triển nền kinh tế

nhiều thành phần đến xây dựng, phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN là

những trình độ nhận thức và vận dụng học thuyết kinh tế Marx - Lenin ngày cao, ngày càng

hoàn thiện. Nhờ đó, Việt Nam đã đạt được tốc độ tăng trưởng kinh tế cao; từng bước nâng cao

đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân; ổn định chính trị; phát triển các mặt của đời sống

xã hội. Những thành công bước đầu nhưng rất quan trọng trong việc sử dụng kinh tế thị

trường để xây dựng CNXH khẳng định con đường mà Việt Nam lựa chọn là đúng đắn. Việt

Nam đã vận dụng thành công học thuyết kinh tế Marx - Lenin vào điều kiện cụ thể và mới mẻ

của mình.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY