Vấn đề viện trợ đối với Việt Nam

Các chiến lược phòng ngừa môi trường, ví dụ nhưcác sáng kiến sản xuất sạchhơn và phòng ngừa ô nhiễm, nên là những ưu tiên hàng đầu của các nhà tài trợ.Những sáng kiến đó, tuy rất tích cực trong khu vực chế tạo, song lại thiếu gắn kết vớicác khu vực năng lượng và TNTN. ODA có vai trò quan trọng giúp giải quyết tháchthức của các xí nghiệp cũ trong việc nâng cao hiệu quả thực hiện môi trường của họ.Nhiều cơ sở hoạt động không có lãi chắc chắn sẽ bị đóng cửa, tuy nhiên khi các xínghiệp kém hiệu quả và gây ô nhiễm tiếp tục hoạt động vì các lý do công ăn việclàm thì Chính phủ cần đảm bảo cung cấp trợ giúp đặc biệt, nhằm giảm thiểu các chiphí về bệnh nghề nghiệp và chi phí môi trường.Cần điều phối hợp lý hơn trong quá trình tiến tới một chiến lược lồng ghép, dài hạnvề sản xuất sạch ở Việt Nam. Bộ Công nghiệp cần được tham gia vào các hoạtđộng này, cũng nhưcần được hỗ trợ để xây dựng năng lực của Bộ.Để đáp ứng thoả đáng tình hình này đòi hỏi Chính phủ và các nhà tài trợ nên:! Xác định các chương trình hỗ trợ ODA môi trường cho Bộ Công nghiệp và BộXây dựng;! Đánh giá và tăng cường năng lực thể chế của các cơ quan thực hiện trước khi bắtđầu các dự án ODA có quy mô lớn; và! Hỗ trợ quá trình lồng ghép có hệ thống các mối quan tâm môi trường với côngcuộc cải cách các doanh nghiệp Nhà nước.

Các chiến lược phòng ngừa môi trường, ví dụ nhưcác sáng kiến sản xuất sạch

hơn và phòng ngừa ô nhiễm, nên là những ưu tiên hàng đầu của các nhà tài trợ.

Những sáng kiến đó, tuy rất tích cực trong khu vực chế tạo, song lại thiếu gắn kết với

các khu vực năng lượng và TNTN. ODA có vai trò quan trọng giúp giải quyết thách

thức của các xí nghiệp cũ trong việc nâng cao hiệu quả thực hiện môi trường của họ.

Nhiều cơ sở hoạt động không có lãi chắc chắn sẽ bị đóng cửa, tuy nhiên khi các xí

nghiệp kém hiệu quả và gây ô nhiễm tiếp tục hoạt động vì các lý do công ăn việc

làm thì Chính phủ cần đảm bảo cung cấp trợ giúp đặc biệt, nhằm giảm thiểu các chi

phí về bệnh nghề nghiệp và chi phí môi trường.

Cần điều phối hợp lý hơn trong quá trình tiến tới một chiến lược lồng ghép, dài hạn

về sản xuất sạch ở Việt Nam. Bộ Công nghiệp cần được tham gia vào các hoạt

động này, cũng nhưcần được hỗ trợ để xây dựng năng lực của Bộ.

Để đáp ứng thoả đáng tình hình này đòi hỏi Chính phủ và các nhà tài trợ nên:

! Xác định các chương trình hỗ trợ ODA môi trường cho Bộ Công nghiệp và Bộ

Xây dựng;

! Đánh giá và tăng cường năng lực thể chế của các cơ quan thực hiện trước khi bắt

đầu các dự án ODA có quy mô lớn; và

! Hỗ trợ quá trình lồng ghép có hệ thống các mối quan tâm môi trường với công

cuộc cải cách các doanh nghiệp Nhà nước.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY