Luận Văn Tư Tưởng HCM

Tiểu luận Quan điểm hồ chí minh về tính chất, chức năng của văn hóa, vận dụng tư tưởng đó vào việc xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc

Tiểu luận Quan điểm hồ chí minh về tính chất, chức năng của văn hóa, vận dụng tư tưởng đó vào việc xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc


Tại Hội nghị lần thứ năm BCH TW Đảng khóa VII, lần đầu tiên Đảng ta ra nghị quyết riêng về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Nghị quyết vạch ra " Phương hướng chung sự nghiệp văn hóa nước ta là phát huy chủ nghĩa yêu nước và truyền thống đại đoàn kết dân ...


Tiểu luận Phân tích câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Muốn cứu nước giải phóng dân tộc không có con đường nào khác, con đường cách mạng vô sản’’

Tiểu luận Phân tích câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Muốn cứu nước giải phóng dân tộc không có con đường nào khác, con đường cách mạng vô sản’’


Sự thất bại đau thương của các phong trào trên bộc lộ một tình trạng khủng hoảng trầm trọng về sự lãnh đạo,những sỉ phu yêu nước chống thực dân pháp cuối thế kỉ XIX bị điều kiện giai cấp và giai cấp hạn chế,nên trong khi dựng cơ khởi nghĩa cứu nước,họ vẩn mang ngọn cờ phong kiến đả suy đồi,không còn ...


Đề thi olympic các môn khoa học Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh lần 5, 6, 7

Đề thi olympic các môn khoa học Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh lần 5, 6, 7


22. Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước tại bến cảng Nhà rồng Sài Gòn đi sang Pháp vào thời gian nào? a. 2/6/1911 b. 5/6/1911 c. 4/6/1911d. 6/5/191123. Nguyễn Ái Quốc tham dự Đại hội lần thứ nhất của Đảng Cộng sản Pháp vào năm nào? a.Năm 1920 b. Năm 1922 c. Năm 1921 d. Năm 1919 24. Hội nghị hợ ...


Bài thảo luận Tư Tưởng Hồ Chí Minh

Bài thảo luận Tư Tưởng Hồ Chí Minh


Chủ nghĩa xã hội mà chúng ta xây dựng là một xã hội như thế nào?Trả lời:Việc hình thành những quan niệm về chủ nghĩa xã hội và con đường tiến lên chủ nghĩa xã hội là công việc rất khó khăn. Mô hình xây dựng chế độ xã hội chủ nghĩa chưa có trong thực tiễn lịch sử, càng chưa có khi chúng ta xây dựng m ...


Tiểu luận Những nội dung, nguyên tắc về kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại trong tư tưởng Hồ Chí Minh

Tiểu luận Những nội dung, nguyên tắc về kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại trong tư tưởng Hồ Chí Minh


Mối quan hệ giữa các giai cấp, các tầng lớp xã hội là quan hệ hợp tác và đấu tranh trong nội bộ nhân dân, đoàn kết và hợp tác lâu dài trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc dưới sự lãnh đạo của Đảng. Cuộc đấu tranh giai cấp, đấu tranh giữa hai con đường xã hội chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa diễn ...


Tiểu luận Quan điểm của Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc

Tiểu luận Quan điểm của Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc


MỤC LỤC Trang A. LỜI MỞ ĐẦU . 2 B. NỘI DUNG CHÍNH . 3 I. Những cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc . 3 1. Truyền thống của dân tộc Việt Nam . 3 2. Tổng kết những kinh nghiệm thành công và thất bại của các phong trào yêu nước cách mạng Việt Nam và cách mạng thế giới. 3 3. Qu ...


Tiểu luận Phân tích một số quan điểm cơ bản của Hồ Chí Minh

Tiểu luận Phân tích một số quan điểm cơ bản của Hồ Chí Minh


Câu 2: Phân tích những luận điểm cơ bản của HCM về CM giải phóng dân tộcTrả lời: Từ 1911-1920, HCM đã khảo sát các cuộc cách mạng lớn trên TG. Năm 1920, lần đầu tiên NAQ đọc được "Sơ thảo luận cương về các vấn đề dt và thuộc địa" của Lênin, NAQ đã sáng tỏ, tin tưởng và cảm động đến phát khóc "khi ấy ...


Tiểu luận Tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc ở Việt Nam

Tiểu luận Tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc ở Việt Nam


Sau khi đánh giá những thành tựu mà nông nghiệp miền Bắc đã đạt được cũng như những biến đổi quan trọng ở miền Nam sau giải phóng, Đảng ta đã chỉ ra những khuyết điểm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện việc phát triển nông nghiệp trên cả nước. Vấn đề nông nghiệp chưa được nhận thứ ...


Đề tài Tìm hiểu giá trị nhân văn trong tư tưởng Hồ Chí Minh tại khu di tích lịch sử K9 – Đá Chông

Đề tài Tìm hiểu giá trị nhân văn trong tư tưởng Hồ Chí Minh tại khu di tích lịch sử K9 – Đá Chông


Người quý trọng sức dân, của dân; trọng người tài, đức, trân trọng "ngườitốt, việc tốt" dù rất nhỏ".Người trân trọng từng ý kiến của dân, lắng nghedân, học hỏi dân, bàn bạcvới dân, tự phê bình trước dân, trả lời ý kiếncủa dân, tôn trọng và chấp hành nghiêm minh pháp luậtNgay sau khiCách mạng Tháng T ...


Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh về quan hệ quốc tế

Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh về quan hệ quốc tế


Trong chống Mỹ cứu nước, HCM đã lãnh đạo nhân dân ta đấu tranh mạnh mẽ trên cả lĩnh vực chính trị, quân sự, ngoại giao . Đảng và Bác Hồ đã khéo khoét sâu chỗ yếu căn bản của địch là chúng theo đuổi một cuộc chiến tranh phi nghĩa nhưng lại muốn giành thắng lợi. Bác Hồ đã lãnh đạo nhân dân ta tranh th ...


Tiểu luận Tư tưởng hồ chí minh về vấn đề dân tộc và sự nghiệp giải phóng dân tộc

Tiểu luận Tư tưởng hồ chí minh về vấn đề dân tộc và sự nghiệp giải phóng dân tộc


Năm 1930, khi thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam Người đã đề ra chính cương, sách lược vắn tắt phản ánh được đường lối cơ bản của Đảng ta, của cách mạng Việt Nam. Lần đầu tiên trên đất nước ta có một Đảng có cương lĩnh và sách lược cách mạng đúng đắn thể hiện được những nguyện vọng thiết tha nhất của ...


Tiểu luận Phân tích luận điểm của Hồ Chí Minh: Vì lợi ích của mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người, vận dụng vào công cuộc đổi mới của Việt Nam hiện nay

Tiểu luận Phân tích luận điểm của Hồ Chí Minh: Vì lợi ích của mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người, vận dụng vào công cuộc đổi mới của Việt Nam hiện nay


Đất nước chúng ta đang trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, nhưng để làm tốt điều đó, yếu tố con người là không thể thiếu. cụ thể hơn đó chính là những con người mới, những con người xã hội chủ nghĩa. Điều này cần được hiểu là ngay từ đầu phải đặt ra nhiệm vụ xây dựng con người có những phẩm c ...


Tư tưởng Hồ Chí Minh về động lực của phát triển kinh tế

Tư tưởng Hồ Chí Minh về động lực của phát triển kinh tế


Trong bài phát biểu với cán bộ, học viên Trường Cán bộ công đoàn, ngày 19/01/1957, Hồ Chí Minh đã nói rằng: “Bây giờ anh em mong được lên lương có chính đáng không? Có. Nhưng lương tăng gấp đôi mà hàng đắt, vẫn không ăn thua gì. Nuôi lợn ít mà muốn ăn thịt nhiều là không được”. Và chính Người cũng đ ...


Tiểu luận Nguồn gốc hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh

Tiểu luận Nguồn gốc hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh


Mục lụctrangI.Mở đầu: 2II.Nội dung:1.Những giá trị truyền thống dân tộc .32.Tinh hoa văn hóa nhân loại . .3a. Những giá trị phương Đông 3b. Những giá trị phương Tây .43. Chủ nghĩa Mác – Lênin .54. Phẩm chất cá nhân Hồ Chí Minh . 6III Kết luận .7 Mục lục trang I.Mở đầu: 2 II.Nội dung: 1.Những gi ...


Tiểu luận Tư tưởng Hồ Chí Minh về mối quan hệ giữa dân tộc và giai cấp ở Việt Nam

Tiểu luận Tư tưởng Hồ Chí Minh về mối quan hệ giữa dân tộc và giai cấp ở Việt Nam


Hồ Chí Minh đã có sự kế thừa và vận dụng sáng tạo những quan điểm cơ bản của Mác – Lênin về mối quan hệ giữa dân tộc – giai cấp trong cách mạng giải phóng dân tộc theo con đường cách mạng vô sản. Trên cơ sở ấy, Người đã vừa phát triển nhận thức, vừa xử lý mối quan hệ đó theo quan điểm mới phù hợp vớ ...


Đề cương bài giảng tư tưởng Hồ Chí Minh về quan hệ quốc tế (dành cho các lớp không chuyên ngành)

Đề cương bài giảng tư tưởng Hồ Chí Minh về quan hệ quốc tế (dành cho các lớp không chuyên ngành)


Năm 1848, khi viết “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản”, Mác - Ăngghen đã chỉ rõ, chủ nghĩa tư bản “được xây dựng từ máu và bùn nhơ”. Các ông nhận định rằng, cái ngày giai cấp công nhân thế giới đứng lên lật đổ chế độ tư bản để xây dựng một xã hội mới tốt đẹp hơn sẽ không còn xa nữa . Kể từ đó đến nay, th ...


Đáp án môn tư tưởng Hồ Chí Minh

Đáp án môn tư tưởng Hồ Chí Minh


2. Tư tưởng HCM về CMGPDT : ( 5 luận điểm )• CMGPDT muốn thắng lợi phải đi theo con đường CMVS.- Sự khủng hoảng đường lối cứu nước ở VN cuối thế kỷ 19 đầu 20 đã thôi thúc NTT đi tìm con đường cứu nước mới. Đó là :+ sự thất bại của phong trào Cần Vương do ý thức hệ PK đã lỗi thời, g/c PK ko đủ sức qu ...


Tiểu luận Quá trình hình thành, phát triển và giá trị của Tư tưởng Hồ Chí Minh

Tiểu luận Quá trình hình thành, phát triển và giá trị của Tư tưởng Hồ Chí Minh


MỤC LỤC TrangLời mở đầu : .Tóm tắt tiểu luận : .Chương 1: Cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh 1. Cơ sở khách quan .2. Cơ sở chủ quan .Chương 2: Quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh1. Thời kì trước năm 1911: hình thành tư tưởng yêu nước và chí hướng cứu nước.2. Thời kì từ năm 191 ...


Tiểu luận Phân tích, tìm hiểu và vận dụng, phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc, gắn liền với CNXH; tinh thần độc lập tự chủ, tự lực tự cường, đổi mới và sáng tạo trong thực tiễn Việt Nam hiện nay

Tiểu luận Phân tích, tìm hiểu và vận dụng, phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc, gắn liền với CNXH; tinh thần độc lập tự chủ, tự lực tự cường, đổi mới và sáng tạo trong thực tiễn Việt Nam hiện nay


MỤC LỤC TrangLời giới thiệu 3 I/ Người là hiện thân sáng chói của độc lập 5 dân tộc, gắn liền với chủ nghĩa xã hội.1) Độc lập, tự do là quyền thiêng liêng, 5 bất khả xâm phạm của các dân tộc.2) Kết hợp nhuần nhuyễn dân tộc với giai 6 cấp, độc lập dân tộc với chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa yêu nước, vớ ...


Tiểu luận Quá trình hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh

Tiểu luận Quá trình hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh


Hồ Chí Minh sinh ra và lớn lên trong một gai đình nhà Nho yêu nước, gần gũi với nhân dân; trên một quê hương giàu truyền thống cách mạng vì thế yếu tố quê hương và gia đình có ảnh hưởng lớn đến việc hình thành hệ tư tưởng của Người.Cha của Hồ Chí Minh - cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc là một nhà Nho cấp ...