Luận Văn Tự Động Hóa

Quá trình xử lý không khí và công suất của hệ thống điều hòa

Quá trình xử lý không khí và công suất của hệ thống điều hòa


Lời nói đầu 1 Chương I: Ảnh hưởng môi trường khí hậu việt nam 2 1. Ảnh hưởng của môi trường không khí đến con người và sản xuất 2 1.1. Các yếu tố khí hậu ảnh hưởng đến con người thể hiện qua các chỉ tiêu: 2 2 Ảnh hưởng cửa môi trường không khi đối với sản xuất. 7 CHƯƠNG II: Các hệ thống điều ho ...


Thiết kế nhà máy sản xuất nhựa PVC theo phương pháp trùng hợp Nhũ Tương

Thiết kế nhà máy sản xuất nhựa PVC theo phương pháp trùng hợp Nhũ Tương


ở nhà máy phải có nội quy về an toàn lao động, trong đó phải nêu lên được một cách đầy đủ về nội qui cần thực hiện trong quá trình làm việc. Để đảm bảo an toàn lao động trong sản xuất, bất cứ ai, cán bộ hay công nhân viên nhà máy cũng như khách đến công tác, khi vào nhà máy đều được phổ biến một cá ...


Quá trình gửi nhận và xử lí bản tin trong tổng đài A1000E10

Quá trình gửi nhận và xử lí bản tin trong tổng đài A1000E10


LỜI NÓI ĐẦU PHẦN I: TỔNG ĐÀI ALCATEL 1000 E10 1 CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ OCB283 2 1- Giới thiệu 2 2- Vị trí và các ứng dụng của OCB283 2 2.1- Vị trí 2 2.2- Ứng dụng hệ thống OCB 283 3 2.3- Alcatel với mạng toàn cầu 4 2.4- Các giao tiếp ngoại vi 5 2.5- Lưu lượng quản lý 5 3- Kiến trúc hệ thốn ...


Đồ án Thiết kế phân xưởng sản xuất NH3

Đồ án Thiết kế phân xưởng sản xuất NH3


Về nội dung bản đồ án, phần tổng quan đã nêu ra một cách tóm tắt các công nghệ hiện đại sản xuất NH3 trên thế giới, từ đó chọn công nghệ phù hợp với điều kiện thực tế của nước ta hiện nay để thiết kế công nghệ sản xuất NH3 đi từ khí tự nhiên. Phần tổng quan đã trình bày các vấn đề hoá học, hoá lý, x ...