Luận Văn Triết Học Mác - Lênin

Khóa luận Từ những quan điểm về đạo đức của triết học Nho gia, bàn về vấn đề đào tạo và sử dụng đội ngũ trí thức ở nước ta hiện nay

Khóa luận Từ những quan điểm về đạo đức của triết học Nho gia, bàn về vấn đề đào tạo và sử dụng đội ngũ trí thức ở nước ta hiện nay


MỤC LỤCLỜI MỞ ĐẦU 1 I. QUAN ĐIỂM CỦA TRIẾT HỌC NHO GIA TRONG LỊCH SỬ TRIẾT HỌC VỀ ĐẠO ĐỨC VÀ VỊ TRÍ CỦA ĐẠO ĐỨC TRONG XÃ HỘI. 31. Tư tưởng của triết học nho gia về đạo đức xã hội: 42. Tư tưởng của triết học nho gia về đạo đức cá nhân: 53. Tư tưởng của triết học nho gia về giáo dục đạo đức: 6 II. THỰ ...


Tiểu luận Lịch sử về trái đất và hệ mặt trời từ cổ đại đến hiện nay

Tiểu luận Lịch sử về trái đất và hệ mặt trời từ cổ đại đến hiện nay


Nhà khoa học Hồi giáo Ba Tư Nasir al-Din Tusi (1201–1274) đã giải quyết các vấn để chủ yếu trong hệ thống Ptolemy bằng cách phát triển Tusi-couple thành thứ thay thế cho tâm sai khó hiểu về vật lý của Ptolemy. Nhà khoa học Hồi giáo Mu'ayyad al-Din al-'Urdi (khoảng 1250) đã phát triển bổ đề Urdi (Urd ...


Tổng hợp đề thi môn kinh điển Mac_lênin (kèm đáp án)

Tổng hợp đề thi môn kinh điển Mac_lênin (kèm đáp án)


Câu 1: Xác định lượng giá trị hàng hóa của hai ngành công nghiệp và nông nghiệp có gì khác nhau? Vì sao? (6đ) Câu 2: Nêu bản chất của nền dân chủ XHCN? Làm thế nào để dân chủ hóa đời sống xã hội ở Việt Nam hiện nay? (4đ) Câu 1: So sánh điểm khác nhau cơ bản giữa chất và lượng của giá trị hàng hóa? L ...


Tổng hợp về chủ nghĩa Mác - Lênin

Tổng hợp về chủ nghĩa Mác - Lênin


SO SÁNH: CHI PHÍ SẢN XUẤT TƯ BẢN CHỦ NGHĨA VỚI CHI PHÍ THỰC TẾ VÀ TƯ BẢN ỨNG TRƯỚC; LỢI NHUẬN VỚI GIÁ TRỊ THẶNG DƯ; TỶ SUẤT LỘI NHUẬN VỚI TỶ SUẤT GIÁ TRỊ THẶNG DƯ. Ý NGHĨA NGHIÊN CỨUÝ NGHĨA THỰC TIỄN:- Các phạm trù chi phí sản xuất tư bản, lợi nhuận và tỷ suất lợi nhuận là biểu hiện cụ thể, thực tế ...


Tiểu luận Mâu thuẫn biện chứng trong quá trình xây dựng nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

Tiểu luận Mâu thuẫn biện chứng trong quá trình xây dựng nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam


Quyền lực chính trị là công cụ mạnh mẽ nhất để bảo vệ chế độ xã hội. Sự thốngtrị về chính trị của một giai cấp nhất định là điều kiện đảm bảo cho giai cấp đó thực hiện được sự thống trị về kinh tế. Đấu tranh giai cấp, về thực chất là đấu tranh vì lợi ích kinh tế, được thông qua đấu tranh chính trị. ...


Giáo trình Triết học Mac - Lenin

Giáo trình Triết học Mac - Lenin


• Chương 1: Vật chất và ý thức• Chương 2: Hai nguyên lý của phép biện chứng duy vật • Chương 3: Các cặp phạm trù của phép biện chứng duy vật • Chương 4: Những quy luật cơ bản của phép biện chứng duy vật • Chương 5: Lý luận nhận thức • Chương 6: Hình thái kinh tế - xã hội • Chương 7: Giai cấp và đấu ...


Triết lý Phật giáo, khoa học hiện đại và chủ nghĩa Mác, dưới góc nhìn triết học

Triết lý Phật giáo, khoa học hiện đại và chủ nghĩa Mác, dưới góc nhìn triết học


Bản thể con người có hai phần, gọi nôm na là Phần xác và Phần hồn. Ngôn từ văn bản phổ thông thì gọi là Thể chất và Tinh thần, đời sống tín ngưỡng thì gọi là Thể xác và Tâm linh, Vật lý và Triết học thì phân loại là Vật chất và Ý thức.  Thể xác là vật chất thì đã quá rõ ràng. Nó rõ ràng vì các chỉ t ...


Đề cương ôn tập Lênin

Đề cương ôn tập Lênin


Những biểu hiện mới của tập trung sản xuất và các tổ chức độc quyền trong thời đại ngày nay.Sự xuất hiện các công ty đôc quyền xuyên quốc gia bên cạnh sự phát triển của các xí nghiệp vừa và nhỏ.Do sự phát triển của lực lượng sản xuất, của khoa học công nghệ nên đã diễn ra quá trình hình thành sự liê ...


Tiểu luận Khả năng – Hiện thực, lý luận và thực tiễn quản lý doanh nghiệp

Tiểu luận Khả năng – Hiện thực, lý luận và thực tiễn quản lý doanh nghiệp


Mục lục  TrangPhần 1: Đặt Vấn đề 2Phần 2: Lý luận chung về cặp phạm trù khả năng hiện thực 4I. Các khái niệm 41. Phạm trù hiện thực 42. Phạm trù khả năng 4II. Mối quan hệ biện chứng Khả năng – Hiện thực 5III. Một số kết luận về mặt phương pháp luận 6Phần 3: Khả năng- Hiện thực và thực tiễn quản lý d ...


Tiểu luận Phân tích mâu thuẫn biện chứng trong việc tìm hiểu cơ hội và thách thức khi Việt Nam gia nhập WTO

Tiểu luận Phân tích mâu thuẫn biện chứng trong việc tìm hiểu cơ hội và thách thức khi Việt Nam gia nhập WTO


Mục LụcMục Lục 1Lời mở đầu 2Nội dung 4I.Một số vấn đề lý luận: 4I.1. Mâu thuẫn biện chứng 4I.2. Mâu thuẫn biện chứng giữa hai mặt đối lập: cơ hội - thách thức 5I.3. Tổ chức thương mại quốc tế - WTO: 5I.4. Việt Nam ra nhập WTO 6II. Thực trạng của Việt Nam – cơ hội và thách thức khi gia nhập WTO: 8III ...


Tiểu luận Vận dụng quan điểm triết học Mác phân tích tầm quan trọng của nhân tố con người trong nền kinh tế tri thức

Tiểu luận Vận dụng quan điểm triết học Mác phân tích tầm quan trọng của nhân tố con người trong nền kinh tế tri thức


Các nhà tư tưởng tư sản xuyên tạc chủ nghĩa Mác cho rằng đó là "chủ nghĩa không có con người" thực tế thì, chủ nghĩa Mác là một chỉnh thể thống nhất của ba bộ phận triết học nghiên cứu các quy luật của thế giới, giúp ta hiểu bản chất, mới quan hệ tự nhiên - xã hội - con người, chính trị kinh tế vạch ...


Tiểu luận Những thành tựu và hạn chế của chủ nghĩa duy vật và phép biện chứng trong triết học Hy lạp cổ đại

Tiểu luận Những thành tựu và hạn chế của chủ nghĩa duy vật và phép biện chứng trong triết học Hy lạp cổ đại


Quan niệm về vận động vĩnh viễn của vật chất. Theo Hêraclit không có sự vật hiện tượng nào của thế giới đứng im tuyệt đối, mà trái lại tất cả đều trong trạng thái biến đổi và chuyển hoá thành cái khác và ngược lại. Theo quan niệm về vận động của ông, lửa chính là cái gốc của sự thay đổi. Tất cả các ...


Tiểu luận Quy luật quan hệ sản xuất - lực lượng sản xuất và sự vận dụng trong công cuộc công nghiệp hóa - hiện đại hóa ở Việt Nam hiện nay

Tiểu luận Quy luật quan hệ sản xuất - lực lượng sản xuất và sự vận dụng trong công cuộc công nghiệp hóa - hiện đại hóa ở Việt Nam hiện nay


MỤC LỤCLời mở đầu .2Chương I: Lý luận chung về lực lượng sản xuất, quan hệ sản xuất và qui luật quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất và trình độ phát triển của lực lượng sản xuất 3I. Lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất .31. Lực lượng sản xuất . 32. Quan hệ sản xuất . .63. Nhận thức về phạm trù ...


Tiểu luận Kế hoạch, chiến lược làm tăng lợi nhuận

Tiểu luận Kế hoạch, chiến lược làm tăng lợi nhuận


Mục lục Đề mục trangMở đầu 1 Nội dung 2I. Lý luận chung về lợi nhuận thương mại 21. Khái niệm và nguồn hình thành lợi nhuận thương mại 22. Các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận thương mại 33. Những biện pháp để tăng lợi nhuận thương mại 34. Những căn cứ để xây dựng kế hoạch lợi nhuận 4II. Thực trạng v ...


Tiểu luận Tại sao phải phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

Tiểu luận Tại sao phải phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa


MỤC LỤC A. LỜI MỞ ĐẦU 1B. NỘI DUNG 2I.Thế nào là nền kinh tế thị trường ?các thành phần trong nền kinh tế thị trường 2II. Nguyên nhân nước ta phải phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta 4III.Biện pháp để phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa 5 ...


Tiểu luận Kinh tế tri thức và vai trò của nền kinh tế tri thức trong sự phát triển của đất nước trong thời kì hiện nay

Tiểu luận Kinh tế tri thức và vai trò của nền kinh tế tri thức trong sự phát triển của đất nước trong thời kì hiện nay


Mục lụcGiới thiệu về đề tài và lý do chọn đề tài 2CHƯƠNG 1 3LÝ LUẬN CHUNG 31.1 Khái niệm về tri thức. 31.2 Vai trò của tri thức trong đời sông-xã hội 4CHƯƠNG II 8THỰC TRẠNG VIỆT NAM 82.1 Những cơ hội và thách thức 8CHƯƠNG III 11GIẢI PHÁP CHO VIỆC ỨNG DỤNG TỐT HƠN NỮA TRI THỨC VÀO ĐỜI SỐNG XÃ HỘI. 11 ...


Tiểu luận Lịch sử hình thành, quá trình phát triển và vai trò của chủ nghĩa duy vật biện chứng

Tiểu luận Lịch sử hình thành, quá trình phát triển và vai trò của chủ nghĩa duy vật biện chứng


Giai cấp vô sản là lực lượng sản xuất hàng đầu của toàn thể nhân loại; nó có lợi ích, có mục đích phù hợp với lợi ích cơ bản, mục đích cơ bản của nhân dân lao động và sự phát triển của xã hội. Chủ nghĩa duy vật biện chứng ra đời đã được giai cấp vô sản tiếp nhận như một công cụ định hướng cho hành đ ...


Tiểu luận Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức

Tiểu luận Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức


Thực tế cho thấy khi chúng ta phát triển công nghệ thông tin và truyền thông, intermet, mạng viễn thông kỹ thuật số, điện thoại di động., tức là phát triển một số bộ phận của kinh tế tri thức thì mặc nhiên thúc đẩy hiện đại hóa, ở trình độ cao, nhiều lĩnh vực của công nghiệp và xây dựng, nông nghiệp ...


Tiểu luận Thành ngữ- Tục ngữ giáo dục là những luận điểm chứa đựng tri thức về giáo dục, kinh nghiệm học tập của người Việt

Tiểu luận Thành ngữ- Tục ngữ giáo dục là những luận điểm chứa đựng tri thức về giáo dục, kinh nghiệm học tập của người Việt


MỤC LỤCI. Chương 1 Tư tuởng triêt lí trong văn hoá, văn học dân gian, thành ngữ tục ngữII. Chương 2 Thành ngữ- tục ngữ giáo dục là những luận điểm chứa đựng tri thức về giáo dục, kinh nghiệm học tập của người việt III. Kết luận MỤC LỤC I. Chương 1 Tư tuởng triêt lí trong văn hoá, văn học dân gia ...


Tiểu luận Phân tích theo triết học về vấn đề bạo lực trong gia đình

Tiểu luận Phân tích theo triết học về vấn đề bạo lực trong gia đình


MỤC LỤC Lời mở đầu . Trang 1I/Thực trạng về bạo lực trong gia đình hiện nay. Trang 2II/ Nguyên nhân - kết quả của thực trạng trên nhìn từ góc độ triết học Trang 41. Nguyên nhân dẫn đến nạn bạo lực gia đình .Trang 42. Kết quả của vấn nạn bạo lực gia đình Trang 6III/ Chống “Bạo lực gia đình” trách nhi ...