Tổng hợp về chủ nghĩa Mác - Lênin

SO SÁNH: CHI PHÍ SẢN XUẤT TƯ BẢN CHỦ NGHĨA VỚI CHI PHÍ THỰC TẾ VÀ TƯ BẢN ỨNG TRƯỚC; LỢI NHUẬN VỚI GIÁ TRỊ THẶNG DƯ; TỶ SUẤT LỘI NHUẬN VỚI TỶ SUẤT GIÁ TRỊ THẶNG DƯ. Ý NGHĨA NGHIÊN CỨUÝ NGHĨA THỰC TIỄN:- Các phạm trù chi phí sản xuất tư bản, lợi nhuận và tỷ suất lợi nhuận là biểu hiện cụ thể, thực tế bên ngoài của sản xuất kinh doanh nói chung và sản xuất TBCN nói riêng.- Qua nghiên cứu nội dung trên ta thấy được mối liên hệ giữa bản chất với hiện tượng bên ngoài cùa sản xuất, kinh doanh TBCN.- Các phạm trù chi phí sản xuất tư bản, lợi nhuận và tỷ suất lợi nhuận phản ánh sai lệch bản chất quan hệ sản xuất giữa nhà tư bản và lao động làm thuê, bởi vì nó che dấu quan hệ bóc lột lao động làm thuê.- Nhận thức sự vận động của các quy luật kinh tế, tạo nền tảng cơ sở lý luận cho nền kinh tế xã hội chủ nghĩa.- Nhận thức chính xác về sự hình thành, phát triển và diệt vong của nền kinh tế tư bản chủ nghĩa mâu thuẫn vốn có, nội tại nằm trong phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa ngày càng thể hiện sâu sắc và gay gắt hơn. Đó là mâu thuẫn giữa tính xã hội của quá trình sản xuất và trình độ phát triển ngày càng cao của lực lượng sản xuất với hình thức sở hữu tư liệu sản xuất tư nhân và phân chia sản phẩm xã hội bất bình đẳng. Sản phẩm xã hội tăng lên nhưng lý tưởng tự do, bình đẳng, bác ái không được thực hiện. Đó là điều kiện kinh tế-xã hội cho sự xuất hiện của chủ nghĩa Mác và chủ nghĩa Mác xuất hiện.

SO SÁNH: CHI PHÍ SẢN XUẤT TƯ BẢN CHỦ NGHĨA VỚI CHI PHÍ THỰC TẾ VÀ TƯ BẢN ỨNG TRƯỚC; LỢI NHUẬN VỚI GIÁ TRỊ THẶNG DƯ; TỶ SUẤT LỘI NHUẬN VỚI TỶ SUẤT GIÁ TRỊ THẶNG DƯ. Ý NGHĨA NGHIÊN CỨU

Ý NGHĨA THỰC TIỄN:

- Các phạm trù chi phí sản xuất tư bản, lợi nhuận và tỷ suất lợi nhuận là biểu hiện cụ thể, thực tế bên ngoài của sản xuất kinh doanh nói chung và sản xuất TBCN nói riêng.

- Qua nghiên cứu nội dung trên ta thấy được mối liên hệ giữa bản chất với hiện tượng bên ngoài cùa sản xuất, kinh doanh TBCN.

- Các phạm trù chi phí sản xuất tư bản, lợi nhuận và tỷ suất lợi nhuận phản ánh sai lệch bản chất quan hệ sản xuất giữa nhà tư bản và lao động làm thuê, bởi vì nó che dấu quan hệ bóc lột lao động làm thuê.

- Nhận thức sự vận động của các quy luật kinh tế, tạo nền tảng cơ sở lý luận cho nền kinh tế xã hội chủ nghĩa.

- Nhận thức chính xác về sự hình thành, phát triển và diệt vong của nền kinh tế tư bản chủ nghĩa mâu thuẫn vốn có, nội tại nằm trong phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa ngày càng thể hiện sâu sắc và gay gắt hơn. Đó là mâu thuẫn giữa tính xã hội của quá trình sản xuất và trình độ phát triển ngày càng cao của lực lượng sản xuất với hình thức sở hữu tư liệu sản xuất tư nhân và phân chia sản phẩm xã hội bất bình đẳng. Sản phẩm xã hội tăng lên nhưng lý tưởng tự do, bình đẳng, bác ái không được thực hiện. Đó là điều kiện kinh tế-xã hội cho sự xuất hiện của chủ nghĩa Mác và chủ nghĩa Mác xuất hiện.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY