Tóm tắt uận văn Thực thi pháp luật về đăng ký kinh doanh trên địa bàn Hà Nội

MỤC LỤC CỦA LUẬN VĂN

Trang

Trang phụ bìa

Lời cam đoan

Lời cảm ơn

Mục lục

Danh mục các từ viết tắt

Danh mục sơ đồ, hình, bảng

MỞ ĐẦU . 5

Chương 1. NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ ĐĂNG KÝ KINHDOANH . 11

1.1. Khái quát về đăng ký kinh doanh . .11

1.1.1. Khái niệm, đặc điểm của đăng ký kinh doanh. 11

1.1.2. Đối tượng đăng ký kinh doanh . 12

1.1.3. Hình thức, quy trình đăng ký kinh doanh . 12

1.1.4. Nội dung đăng ký kinh doanh. 13

1.2. Cơ sở lý luận và vai trò của hoạt động đăng ký kinh doanh . 13

1.2.1. Cơ sở lí luận . 13

1.2.2. Vai trò, ý nghĩa của đăng ký kinh doanh. 13

1.3. Pháp luật về đăng ký kinh doanh và cơ quan đăng ký kinhdoanh.13

1.3.1. Pháp luật về đăng ký kinh doanh . 13

1.3.2. Cơ quan thực thi pháp luật về đăng ký kinh doanh . 14

1.4. Lịch sử cơ quan đăng ký kinh doanh ở Việt Nam . 142

1.5. Pháp luật đăng ký kinh doanh và hoạt động đăng ký kinh doanh ở một

số nước trên thế giới. 14

1.5.1. Kinh nghiệm thực thi pháp luật về đăng ký kinh doanh của

một số nước trên thế giới . 14

1.5.2. Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam đối với thực thi pháp

luật về đăng ký kinh doanh . .15

Chương 2. THỰC THI PHÁP LUẬT VỀ ĐĂNG KÝ KINH DOANH

TRÊN ĐỊA BÀN TP HÀ NỘI . 15

2.1. Hệ thống pháp luật về đăng ký kinh doanh ở Việt nam . 15

2.1.1. Các quy định của pháp luật hiện hành về đăng ký kinh

doanh ở Việt Nam . 15

2.1.2. Đặc trưng cơ bản pháp luật về đăng ký kinh doanh ở ViệtNam . 15

2.2. Giới thiệu về phòng đăng ký kinh doanh - Sở kế hoạch và đầu tư HàNội. . 16

2.2.1. Quá trình hình thành và phát triển của Phòng đăng ký kinh

doanh - Sở Kế hoạch và đầu tư TP Hà Nội. 16

2.2.2. Bộ máy, cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HàNội . 16

2.2.3. Chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu, chức danh, biên chế của

phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội. 16

2.2.3.1. Chức năng . 16

2.2.3.2. Nhiệm vụ. 16

2.2.3.3. Cơ cấu chức danh và biên chế . 163

2.3. Thực thi pháp luật về đăng ký kinh doanh trên địa bàn TP HàNội. 16

2.3.1. Tính đặc thù của hoạt động ĐKKD trên địa bàn TP. HàNội . 16

2.3.2. Các văn bản về đăng ký kinh doanh trên địa bàn Hà Nội . 17

2.2.3 Đánh giá thực trạng pháp luật về đăng ký kinh doanh ở HàNội . 17

2.4 Nội dung việc thực thi pháp luật về đăng ký kinh doanh trên địa bànTP Hà Nội. 17

2.4.1. Xây dựng kế hoạch về đăng ký kinh doanh. 17

2.4.2. Tổ chức thực hiện đăng ký kinh doanh. 17

2.4.3. Kiểm tra đăng ký kinh doanh. 18

2.5. Các yếu tố ảnh hưởng đến việc thực thi pháp luật về ĐKKD của TPHà Nội . 18

2.5.1. Yếu tố bên trong. 18

2.5.2. Yếu tố bên ngoài . 18

2.6. Đánh giá việc thực thi pháp luật về đăng ký doanh nghiệp trên địa bànTP Hà Nội. 18

2.6.1. Về số lượng . 18

2.6.2. Về chất lượng . 18

2.6.3. Ưu điểm trong việc thực thi pháp luật về đăng ký doanh

nghiệp trên địa bàn TP Hà Nội. 18

2.6.4. Hạn chế trong việc thực thi pháp luật về đăng ký doanh

nghiệp trên địa bàn TP Hà Nội. 184

Chương 3. CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ VIỆC THỰC

THI PHÁP LUẬT VỀ ĐĂNG KÝ KINH DOANH . 19

3.1. Yêu cầu nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về đăng ký kinh doanh.21

3.2. Định hướng hoàn thiện việc thực thi pháp luật về đăng ký doanh

nghiệp trên địa bàn TP Hà Nội. 21

3.2.1. Nguyên tắc kiện toàn. 21

3.2.2. Một số giải pháp hoàn thiện việc thực thi pháp luật đăng

ký kinh doanh trên địa bàn TP Hà Nội. . 22

3.2.2.1. Hoàn thiện cơ sở pháp lý . 22

3.2.2.2. Hoàn thiện về cơ chế nhân sự . 22

3.2.2.3. Phương án tổ chức cơ quan ĐKKD thành một hệ thống thống nhất. 22

KẾT LUẬN . 24

TÀI LIỆU THAM KHẢO .

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY