Tóm tăt sLuận văn Pháp luật Việt Nam về bảo vệ thông tin cá nhân của người tiêu dùng trong thương mại điện tử

MỤC LỤC CỦA LUẬN VĂN

Trang

Trang phụ bìa

Lời cam đoan

Mục lục

Danh mục từ viết tắt

Danh mục bảng, biểu đồ

MỞ ĐẦU.1

Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CỦA PHÁP LUẬT

VỀ BẢO VỆ THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA NGưỜI

TIÊU DÙNG TRONG THưƠNG MẠI ĐIỆN TỬ.8

1.1. Khái quát về bảo vệ thông tin cá nhân của người

tiêu dùng trong thương mại điện tử .8

1.1.1. Khái niệm người tiêu dùng .8

1.1.2. Khái niệm thông tin cá nhân của người tiêu dùng .11

1.1.3. Khái niệm thương mại điện tử.14

1.1.4. Khái niệm bảo vệ thông tin cá nhân của người tiêu dùng.15

1.1.5. Sự cần thiết bảo vệ thông tin cá nhân của NTD trong

thương mại điện tử.17

1.2. Khái quát pháp luật về bảo vệ thông tin cá nhân của

người tiêu dùng trong thương mại điện tử .19

1.2.1. Khái niệm pháp luật về bảo vệ thông tin cá nhân của

người tiêu dùng trong thương mại điện tử.19

1.2.2. Pháp luật một số nước về bảo vệ thông tin cá nhân của

người tiêu dùng trong thương mại điện tử.202

1.2.3. Khái quát Pháp luật Việt Nam về bảo vệ thông tin cá

nhân của người tiêu dùng trong thương mại điện tử.26

Tiểu kết chương 1 .31

Chương 2: THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ BẢO

VỆ THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA NGưỜI TIÊU DÙNG

TRONG THưƠNG MẠI ĐIỆN TỬ.32

2.1. Thực trạng về quyền được bảo vệ thông tin cá nhân

của người tiêu dùng trong thương mại điện tử .32

2.2. Thực trạng pháp luật về trách nhiệm của tổ chức, cá

nhân kinh doanh đối với việc bảo vệ thông tin cá

nhân của người tiêu dùng trong thương mại điện tử .42

2.2.1. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân kinh doanh trong việc

xây dựng chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của NTD.43

2.2.2. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân kinh doanh trong hoạt

động thu thập thông tin cá nhân của người tiêu dùng.45

2.2.3. Trách nhiệm của thương nhân khi sử dụng thông tin cá

nhân của người tiêu dùng.47

2.2.4. Trách nhiệm bảo đảm an toàn, an ninh thông tin cá nhân .48

2.2.5. Trách nhiệm của thương nhân trong việc cập nhật, điều

chỉnh, huỷ bỏ thông tin cá nhân.50

2.2.6. Trách nhiệm của thương nhân trong việc chuyển giao

thông tin cá nhân của NTD cho bên thứ ba .51

2.3. Thực trạng pháp luật chế tài xử lý hành vi vi phạm

pháp luật về bảo vệ thông tin cá nhân người tiêu

dùng trong thương mại điện tử. .543

2.4. Thực trạng pháp luật về thẩm quyền xử lý hành vi

vi phạm quyền bảo vệ thông tin của người tiêu dùng.58

Tiểu kết chương 2 .61

Chương 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VÀ NÂNG

CAO HIỆU QUẢ THỰC THI PHÁP LUẬT VỀ BẢO VỆ

THÔNG TIN CỦA NGưỜI TIÊU DÙNG TRONG

THưƠNG MẠI ĐIỆN TỬ Ở VIỆT NAM.62

3.1. Giải pháp hoàn thiện thiện pháp luật về bảo vệ

thông tin cá nhân của người tiêu dùng trong thương

mại điện tử.62

3.2. Giải pháp hoàn thiện nâng cao hiệu quả thực thi

pháp luật về bảo vệ thông tin của người tiêu dùng

trong thương mại điện tử .66

Tiểu kết chương 3 .71

KẾT LUẬN .72

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .72

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY