Tóm tắt Nguyên tắc trách nhiệm cung cấp chứng cứ của cá nhân, cơ quan, tổ chức trong tố tụng dân sự

MỤC LỤC

Trang

Trang phụ bìa

Lời cam đoan

Mục lục

Danh mục các từ viết tắt

MỞ ĐẦU. 1

Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ NGUYÊN TẮC

TRÁCH NHIỆM CUNG CẤP TÀI LIỆU, CHỨNG CỨ

CỦA CÁ NHÂN, CƠ QUAN, TỔ CHỨC CÓ THẨM

QUYỀN TRONG TỐ TỤNG DÂN SỰ . 7

1.1 Khái niệm và ý nghĩa của nguyên tắc trách nhiệm cung cấp tài

liệu, chứng cứ của cá nhân, cơ quan, tổ chức có thẩm quyền . 7

1.1.1 Khái niệm nguyên tắc trách nhiệm cung cấp tài liệu, chứng cứ

của cá nhân, cơ quan, tổ chức có thẩm quyền . 7

1.1.2 Ý nghĩa của nguyên tắc trách nhiệm cung cấp tài liệu, chứng

cứ của cá nhân, cơ quan, tổ chức có thẩm quyền .13

1.2 Cơ sở của nguyên tắc trách nhiệm cung cấp tài liệu, chứng cứ

của cá nhân, cơ quan, tổ chức có thẩm quyền .15

1.3 Sự hình thành và phát triển của nguyên tắc trách nhiệm cung

cấp tài liệu, chứng cứ của cá nhân, cơ quan, tổ chức có thẩm

quyền trong pháp luật tố tụng dân sự Việt Nam.25

1.4 Nguyên tắc trách nhiệm cung cấp tài liệu, chứng cứ của cá

nhân, cơ quan, tổ chức theo pháp luật tố tụng dân sự của một

số nước trên thế giới .36

KẾT LUẬN CHưƠNG 1 .41

Chương 2: NỘI DUNG NGUYÊN TẮC TRÁCH NHIỆM CUNG

CẤP TÀI LIỆU, CHỨNG CỨ CỦA CÁ NHÂN, CƠ

QUAN, TỔ CHỨC CÓ THẨM QUYỀN THEO PHÁP

LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ VIỆT NAM HIỆN HÀNH.42

2.1 Trách nhiệm của cá nhân, cơ quan, tổ chức có thẩm quyền

trong việc cung cấp đầy đủ tài liệu, chứng cứ theo yêu cầu của

đương sự, Toà án, Viện kiểm sát .422

2.1.1 Xác định các loại tài liệu, chứng cứ mà các cá nhân, cơ quan,

tổ chức có thẩm quyền có trách nhiệm cung cấp trong các vụ

việc dân sự.43

2.1.2. Về phạm vi trách nhiệm cung cấp tài liệu, chứng cứ của cá

nhân, cơ quan, tổ chức có thẩm quyền .55

2.2 Trách nhiệm của cá nhân, cơ quan, tổ chức có thẩm quyền

trong việc cung cấp tài liệu, chứng cứ đúng thời hạn theo yêu

cầu của đương sự, Toà án, Viện kiểm sát .58

2.3 Trách nhiệm pháp lý của cá nhân, cơ quan, tổ chức có thẩm

quyền trong việc không cung cấp hoặc cung cấp không đầy

đủ, không đúng thời hạn các tài liệu, chứng cứ.65

KẾT LUẬN CHưƠNG 2 .74

Chương 3: THỰC TIỄN THỰC HIỆN NGUYÊN TẮC TRÁCH

NHIỆM CUNG CẤP TÀI LIỆU, CHỨNG CỨ CỦA CÁ

NHÂN, CƠ QUAN, TỔ CHỨC CÓ THẨM QUYỀN VÀ

KIẾN NGHỊ.76

3.1 Thực tiễn thực hiện nguyên tắc trách nhiệm cung cấp tài liệu,

chứng cứ của cá nhân, cơ quan, tổ chức có thẩm quyền .76

3.2 Một số kiến nghị về nguyên tắc trách nhiệm cung cấp tài liệu,

chứng cứ của cá nhân, cơ quan, tổ chức có thẩm quyền trong

tố tụng dân sự.100

3.2.1 Kiến nghị hoàn thiện pháp luật về nguyên tắc trách nhiệm

cung cấp tài liệu, chứng cứ của cá nhân, cơ quan, tổ chức có

thẩm quyền .101

3.2.2. Kiến nghị về thực hiện nguyên tắc trách nhiệm cung cấp tài

liệu, chứng cứ của cá nhân, cơ quan, tổ chức có thẩm quyền .106

KẾT LUẬN CHưƠNG 3 .112

KẾT LUẬN CHUNG.113

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY