Tóm tắt Luận văn Xét xử các vụ án ly hôn có tranh chấp về tặng cho quyền sử dụng đất qua thực tiễn tại tõa án nhân dân quận Đống Đa

MỤC LỤC CỦA LUẬN VĂN

Trang

Trang phụ bìa

Lời cam đoan

Mục lục

Danh mục các chữ viết tắt

MỞ ĐẦU 1

Chương 1: XÁC ĐỊNH TÀI SẢN CỦA VỢ CHỒNG

THÔNG QUA HỢP ĐỒNG TẶNG CHO

QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT THEO PHÁP

LUẬT HIỆN HÀNH6

1.1. Căn cứ xác định tài sản chung của vợ chồng thông qua

hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất6

1.1.1. Khái niệm về hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất 6

1.1.2. Quyền sử dụng đất là tài sản chung của vợ chồng khi hai

vợ chồng được tặng cho chung12

1.2. Căn cứ xác định tài sản riêng của vợ, chồng thông qua

hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất24

1.2.1. Căn cứ xác định 24

1.2.2. Quyền của vợ, chồng đối với tài sản riêng là quyền sử

dụng đất27

Chương 2: THỰC TIỄN GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

VỀ TẶNG CHO QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

CỦA VỢ CHỒNG KHI LY HÔN TẠI TÕA

ÁN NHÂN DÂN QUẬN ĐỐNG ĐA, THÀNH

PHỐ HÀ NỘI31

2.1. Nhận xét chung về tình hình tranh chấp và giải quyết

tranh chấp quyền sử dụng đất của vợ, chồng khi ly hôn

tại Tòa án nhân dân quận Đống Đa, thành phố Hà Nội31

2.1.1. Khái quát một số vấn đề về điều kiện kinh tế - xã hội

quận Đống Đa ảnh hưởng đến các tranh chấp về quyền

sử dụng đất của vợ, chồng khi ly hôn31

2.1.2. Nhận xét và đánh giá chung 34

2.2. Thủ tục và đường lối giải quyết các tranh chấp về tài sản là

quyền sử dụng đất được tặng cho của vợ chồng khi ly hôn49

2.2.1. Thủ tục giải quyết 49

2.2.2. Đường lối giải quyết 51

2.2.3. Nguyên tắc chung chia tài sản của vợ chồng khi ly hôn 55

2.2.4. Một số trường hợp cụ thể 62

Chương 3: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN

PHÁP LUẬT GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP VỀ

TẶNG CHO QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CỦA

VỢ CHỒNG KHI LY HÔN74

3.1. Về phương diện lập pháp 74

3.1.1. Hoàn thiện các quy định của Bộ luật dân sự 74

3.1.2. Hoàn thiện pháp luật đất đai 77

3.1.3. Hoàn thiện pháp luật hôn nhân và gia đình 78

3.1.4. Hoàn thiện pháp luật tố tụng dân sự 81

3.2. Kiến nghị một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả giải

quyết tranh chấp về tặng cho quyền sử dụng đất của vợ

chồng khi ly hôn84

3.2.1. Nâng cao trình độ, giáo dục phẩm chất đạo đức, rèn

luyện bản lĩnh chính trị cho Thẩm phán và Hội thẩm

nhân dân84

3.2.2. Phổ biến tuyên truyền giáo dục pháp luật liên quan đến

tài sản của vợ chồng nói chung và quyền sử dụng đất

của vợ chồng nói riêng86

3.2.3. Một số kiến nghị trong công tác thi hành án 87

3.2.4. Nghiên cứu, thành lập Tòa án hôn nhân và gia đình và

người chưa thành niên phù hợp với tinh thần cải cách

tư pháp88

KẾT LUẬN 90

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 92

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY