Tóm tắt Luận văn Xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của cấp Bộ trong điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền ở Việt Nam hiện nay

mục lục của luận văn

Trang

Trang phụ bìa

Lời cam đoan

Mục lục

Danh mục các từ viết tắt

mở đầu 1

Chương 1: Nhà nước pháp quyền và những yêu cầu của nhà nước pháp quyền đối với chất lượng

ban hành văn bản quy phạm pháp luật cấp bộ7

1.1. Khái quát về nhà nước pháp quyền 7

1.1.1. Khái niệm và đặc điểm của Nhà nước pháp quyền 7

1.1.2. Văn bản quy phạm pháp luật, vai trò hoạt động xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật trong Nhà nước pháp quyền 14

1.1.3. Yêu cầu của Nhà nước pháp quyền đối với chất lượng hoạt động xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật cấp Bộ 17

1.2. Chất lượng hoạt động xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật cấp Bộ 22

1.2.1. Quan niệm về chất lượng hoạt động xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật cấp Bộ 22

1.2.2. Tiêu chí đánh giá chất lượng văn bản quy phạm pháp luật cấp Bộ 29

Chương 2: Thực trạng chất lượng xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của cấp

Bộ ở Việt Nam hiện nay35

2.1. Về thẩm quyền và quy trình xây dựng ban hành văn bản quy phạm pháp luật của cấp Bộ 35

2.1.1 Về thẩm quyền ban hành và trách nhiệm trong việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật cấp Bộ 35

2.1.2 Về thực hiện quy trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật cấp Bộ 40

2.2. Về chất lượng nội dung văn bản quy phạm pháp luật của cấp Bộ 56

2.2.1. Về tính hợp pháp của văn bản quy phạm pháp luật cấp Bộ 56

2.2.2. Về tính hợp lý của văn bản quy phạm pháp luật cấp Bộ 65

2.3. Những nguyên nhân, nhân tố ảnh hưởng tới chất lượng xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của cấp Bộ 72

2.3.1. Sự hội nhập dẫn đến công cuộc cải cách đặt ra nhiều vấn đề khó và mới, cùng với một số lượng lớn những công việc dẫn

tới tình trạng quá tải, bất cập về năng lực và điều kiện thực hiện nhiệm vụ72

2.3.2. Lực lượng, chất lượng và kỹ năng của cán bộ làm công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật ở các Bộ ngành chưađáp ứng được yêu cầu đòi hỏi của quá trình hội nhập74

2.3.3. Việc phối hợp giữa các đơn vị, tổ chức trong góp ý và tổ chức tiếp thu ý kiến hoàn thiện dự thảo còn nhiều hạn chế, đồng

thời giai đoạn thẩm định dự thảo chưa được đề cao, thiếu cơ chế giám sát, kiểm tra việc thực hiện quy trình xây dựng vàban hành văn bản quy phạm pháp luật cấp Bộ75

2.3.4. Chưa có trách nhiệm pháp lý rõ ràng đối với cơ quan, cá nhân chịu trách nhiệm thẩm tra, thẩm định dự thảo trong quy trìnhxây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật cấp Bộ76

2.3.5. Nguồn kinh phí cho hoạt động xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật cấp Bộ còn hạn chế 77

Chương 3: Phương hướng và giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động xây dựng và ban hành

Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật của cấp Bộ trong điều kiện Xây dựng Nhà nước Pháp quyền ở

Việt Nam hiện nay79

3.1. Phương hướng nâng cao chất lượng hoạt động xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của cấp bộ 79

3.1.1. Nâng cao hoạt động xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật cấp Bộ là yếu tố cần thiết trong điều kiện xây dựng 793 4

Nhà nước pháp quyền xZ hội chủ nghĩa ở Việt Nam

3.1.2. Phương hướng nâng cao chất lượng ban hành văn bản quy phạm pháp luật cấp Bộ 81

3.2. Các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của cấp Bộ ở Việt Namhiện nay86

3.2.1. Giải pháp về hoàn thiện về thể chế 86

3.2.2. Giải pháp về hoàn thiện tổ chức soạn thảo ban hành 88

3.2.3. Giải pháp hoàn thiện thực hiện quy trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật cấp Bộ 90

3.2.4. Giải pháp hoàn thiện các hoạt động lấy ý kiến đóng góp, thẩm định, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật cấp Bộ 92

3.2.4.1. Hoạt động lấy ý kiến đóng góp dự thảo văn bản 92

3.2.4.2. Hoạt động thẩm định dự thảo văn bản 95

3.2.4.3. Hoạt động kiểm tra văn bản 96

3.2.5. Giải pháp về nâng cao năng lực trình độ và phương pháp xử lý, kinh nghiệm thực tiễn của các chủ thể tham gia vào hoạt động xây

dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật cấp Bộ97

3.2.6. Giải pháp về nâng cao chất lượng cơ sở vật chất- kỹ thuật 99

Kết luận 102

danh mục tài liệu tham khảo 103

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY