Tóm tắt Luận văn Xây dựng nền văn hoá trong kháng chiến chống Pháp (1945-1954)

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU.1

CHƢƠNG 1: MỘT SỐ NHÂN TỐ CỦA BỐI CẢNH QUỐC TẾ VÀ BỐI

CẢNH TRONG NƢỚC ẢNH HƢỞNG TỚI QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG NỀN

VĂN HÓA KHÁNG CHIẾN (1945-1954).

1.1. Một số nhân tố của bối cảnh quốc tế .

1.1.1. Ảnh hưởng từ Liên Xô.

1.1.2. Ảnh hưởng từ Trung Quốc .

1.2. Một số nhân tố của bối cảnh trong nƣớc .

1.2.1. Đời sống kháng chiến .

1.2.2. Đời sống văn hóa .

CHƢƠNG 2: XÂY DỰNG NỀN VĂN HÓA TRONG KHÁNG CHIẾN

CHỐNG PHÁP (1945-1954).

2.1. Xây dựng lý luận nền văn hoá kháng chiến .

2.1.1. Tiếp tục xây dựng lý luận của nền văn hóa kháng chiến trên nền tảng

cơ bản của Bản “Đề cương văn hóa Việt Nam”(1943) (2/9/1945- 7/1948).

2.1.2. Từng bước phát triển lý luận văn hóa, phục vụ kháng chiến- kiến

quốc (7/1948-1954).

2.2. Xây dựng thiết chế văn hoá .

2.2.1. Trong lĩnh vực thông tin tuyên truyền, văn học nghệ thuật .

2.2.2. Trong lĩnh vực giáo dục .

CHƢƠNG 3: MỘT SỐ THÀNH TỰU CƠ BẢN CỦA NỀN VĂN HÓA

KHÁNG CHIẾN.

3.1. Báo chí tuyên truyền .

3.2. Văn học nghệ thuật.

3.3. Giáo dục .

3.4. Xây dựng quan hệ văn hóa đối ngoại .

KẾT LUẬN .

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO . 11

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY