Tóm tắt Luận văn Xây dựng hệ thống chỉ tiêu phân tích tài chính tại Công ty TNHH khoáng sản Minh Thịnh

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN .1

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT .IV

DANH MỤC BẢNG BIỂU. V

DANH MỤC SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ.VI

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU .1

1.1. Lý do chọn đề tài.1

1.2. Tổng quan về các công trình đã nghiên cứu liên quan đến đề tài .2

1.2.1. Các công trình nghiên cứu nước ngoài.2

1.2.2. Các công trình nghiên cứu trong nước . .3

1.3. Mục tiêu nghiên cứu.6

1.4. Câu hỏi nghiên cứu.6

1.5. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu .6

1.6. Phương pháp nghiên cứu .6

1.6.1. Phương pháp nghiên cứu định tính.6

1.6.2 Phương pháp nghiên cứu định lượng.7

1.7. Ý nghĩa của đề tài nghiên cứu.7

1.8. Nội dung chi tiết.8

CHƯƠNG 2: NHỮNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ PHÂN TÍCH TÀI

CHÍNH DOANH NGHIỆP VÀ HỆ THỐNG CHỈ TIÊU PHÂN TÍCH

TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP .9

2.1. Khái niệm và tầm quan trọng của công tác phân tích tài chính doanhnghiệp .9

2.1.1. Khái niệm .9

2.12. Mục tiêu phân tích tài chính doanh nghiệp.9

2.1.3. Tầm quan trọng của công tác phân tích tài chính trong doanh nghiệp10

2.2. Hệ thống chỉ tiêu phân tích tài chính doanh nghiệp .13

2.2.1. Bản chất của hệ thống chỉ tiêu phân tích tài chính .13

2.2.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến hệ thống chỉ tiêu phân tích tài chính.14

2.2.3. Căn cứ xây dựng hệ thống chỉ tiêu phân tích tài chính doanh nghiệp .16

2.2.4. Nguyên tắc xây dựng hệ thống chỉ tiêu phân tích tài chính doanhnghiệp .18

2.2.5. Hệ thống chỉ tiêu phân tích tài chính doanh nghiệp.19

2.3. Tổ chức công tác phân tích tài chính .26

2.3.1. Lập kế hoạch phân tích.26

2.3.2. Thu thập thông tin .27

2.3.4. Lập báo cáo phân tích tài chính.29

KẾT LUẬN CHƯƠNG 2.30

CHƯƠNG 3 : THỰC TRẠNG HỆ THỐNG CHỈ TIÊU PHÂN TÍCH

TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH KHOÁNG SẢN MINH THỊNH .31

3.1. Tổng quan về Công ty TNHH khoáng sản Minh Thịnh .31

3.1.1. Quá trình hình thành và phát triển TNHH khoáng sản Minh Thịnh .31

3.1.2. Cơ cấu tổ chức của Công ty.32

3.1.3. Tổ chức bộ máy kế toán.34

3.1.4. Những đặc điểm kinh doanh chủ yếu ảnh hưởng đến hệ thống chỉ tiêu

phân tích tài chính.35

3.2. Thực trạng hệ thống chỉ tiêu phân tích tài chính tại Công ty TNHH

khoáng sản Minh Thịnh.36

3.2.1. Thông tin sử dụng trong phân tích tài chính tại Công ty .36

3.2.2. Các chỉ tiêu phân tích.37

3.2.3. Quy trình phân tích tài chính của Công ty .41

3.2.4. Tổ chức phân tích tài chính tại Công ty .41

3.3. Đánh giá thực trạng hệ thống chỉ tiêu phân tích tài chính tại Công ty

TNHH khoáng sản Minh Thịnh.423.3.1. Những kết quả đạt được.42

3.3.2. Những hạn chế và nguyên nhân.42

KẾT LUẬN CHƯƠNG 3.47

CHƯƠNG 4: ĐỀ XUẤT XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHỈ TIÊU PHÂN TÍCH

TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH KHOÁNG SẢN MINH THỊNH. 48

4.1. Định hướng phát triển của Công ty TNHH khoáng sản Minh Thịnh.48

4.2. Tính cấp thiết của việc xây dựng hệ thống chỉ tiêu phân tích tài chính tại

Công ty TNHH khoáng sản Minh Thịnh.49

4.3. Xây dựng hệ thống chỉ tiêu phân tích tài chính tại công ty TNHH khoáng

sản Minh Thịnh .50

4.3.1. Xây dựng hệ thống chỉ tiêu phân tích tài chính tại công ty TNHH

khoáng sản Minh Thịnh.50

4.3.2. Áp dụng hệ thống chỉ tiêu được xây dựng để phân tích tình hình tàichính .59

4.4. Giải pháp về tổ chức công tác phân tích .72

4.4.1. Xây dựng quy trình phân tích kết hợp với lựa chọn loại hình phân tíchphù hợp .72

4.4.2. Tổ chức bộ máy thực hiện.73

4.5. Điều kiện để thực hiện và giải pháp.74

4.5.1. Với Nhà nước .74

4.5.2. Với ngành liên quan .76

4.5.3 Về phía công ty TNHH khoáng sản Minh Thịnh.76

KẾT LUẬN CHƯƠNG 4.78

KẾT LUẬN.79

TÀI LIỆU THAM KHẢO.82

PHỤ LỤC.84

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY