Tóm tắt Luận văn Xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn cơ sở trong giai đoạn hiện nay

MỤC LỤC

Trang

MỞ ĐẦU 1

CHƢƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN, CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG

ĐẾN ĐỘI NGŨ CÁN BỘ ĐOÀN CƠ SỞ TRONG

ĐIỀU KIỆN ĐỔI MỚI HIỆN NAY7

1.1. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cấp cơ sở 7

1.1.1. Vị trí, vai trò Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cấp cơ sở 7

1.1.2. Nhiệm vụ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cấp cơ sở 10

1.1.3. Nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn TNCS Hồ

Chí Minh cấp cơ sở12

1.1.3.1. Công tác chỉ đạo, hướng dẫn của Đoàn cơ sở 13

1.1.3.2. Công tác tổ chức thực hiện của Đoàn cơ sở 14

1.2. Đoàn viên, thanh niên và đội ngũ cán bộ đoàn cấp cơ sở 15

1.2.1. Đoàn viên, thanh niên 15

1.2.1.1. Đoàn viên, thanh niên khu vực nông thôn 16

1.2.1.2. Đoàn viên, thanh niên khu vực đô thị 19

1.2.2. Đội ngũ cán bộ đoàn cấp cơ sở 21

1.2.2.1. Khái niệm về cán bộ 21

1.2.2.2. Khái niệm cán bộ đoàn 24

1.3. Những nhân tố tác động đến công tác Đoàn và đội ngũ

cán bộ đoàn cơ sở28

1.3.1. Tác động của quá trình toàn cầu hoá 28

1.3.2. Tác động của sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xã hội 31

1.4. Định hƣớng đổi mới hoạt động Đoàn TNCS Hồ Chí

Minh cấp cơ sở trong điều kiện hiện nay334

CHƢƠNG 2 THỰC TRẠNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ ĐOÀN CƠ SỞ 38

2.1. Đội ngũ cán bộ đoàn cơ sở 38

2.1.1. Số lượng, chất lượng cán bộ đoàn cơ sở 38

2.1.2. Công tác tuyển chọn cán bộ đoàn cấp cơ sở 48

2.1.3. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn đội ngũ cán bộ

đoàn cơ sở51

2.1.4. Công tác quy hoạch, luân chuyển, trưởng thành của đội

ngũ cán bộ đoàn cơ sở54

2.2. Những mặt mạnh, yếu của đội ngũ cán bộ đoàn cơ sở

và nguyên nhân của thực trạng đó56

2.2.1. Những mặt mạnh và nguyên nhân 56

2.2.2. Những mặt yếu kém và nguyên nhân 58

2.3 Một số kinh nghiệm rút ra từ thực trạng đội ngũ cán

bộ đoàn cơ sở69

CHƢƠNG 3 PHƢƠNG HƢỚNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP XÂY

DỰNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ ĐOÀN CƠ SỞ62

3.1. Dự báo tình hình công tác Đoàn và phong trào TTN ở

cấp cơ sở thời gian tới62

3.2. Mục tiêu, yêu cầu, phƣơng hƣớng xây dựng đội ngũ

cán bộ đoàn cơ sở trong giai đoạn hiện nay67

3.2.1. Mục tiêu, yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn cơ sở 67

3.2.2. Phương hướng, nhiệm vụ xây dựng đội ngũ cán bộ đoàncơ sở68

3.3. Một số giải pháp chủ yếu để xây dựng đội ngũ cán bộ

đoàn cơ sở trong giai đoạn hiện nay70

3.3.1. Đổi mới nội dung, hình thức đào tạo tập huấn đội ngũ cán

bộ đoàn cơ sở70

3.3.2. Đổi mới lề lối làm việc đội ngũ cán bộ đoàn cơ sở xã,

phường, thị trấn755

3.3.3. Tuyển chọn, quy hoạch, xây dựng tiêu chuẩn cán bộ đoàn

cơ sở xã, phường, thị trấn77

3.3.4. Công tác tham mưu cho cấp uỷ về công tác cán bộ đoàn ở

xã, phường, thị trấn83

3.4. Một số kiến nghị nằm nâng cao hơn nữa hiệu quả

công tác xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn cơ sở giai đoạnhiện nay85

KẾT LUẬN 88

TÀI LIỆU THAM KHẢO 90

PHỤ LỤC 96

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY