Tóm tắt Luận văn Xây dựng các cơ chế nhà nước bảo vệ hiến pháp ở nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

MỤC LỤC CỦA LUẬN VĂN

Trang

Trang phụ bìa

Lời cam đoan

Mục lục

MỞ ĐẦU 1

Chương 1: NHU CẦU BẢO VỆ HIẾN PHÁP VÀ BẢO HIẾN

TRÊN THẾ GIỚI8

1.1. Hiến pháp và vi phạm Hiến pháp 8

1.1.1. Hiến pháp 8

1.1.2. Vi phạm Hiến pháp 9

1.2. Bảo hiến và các mô hình bảo hiến trên thế giới 12

1.2.1. Bảo hiến 12

1.2.2. Các mô hình bảo hiến trên thế giới 20

Chương 2: HIẾN PHÁP VÀ CƠ CHẾ NHÀ NƯỚC BẢO

VỆ HIẾN PHÁP VIỆT NAM24

2.1. Bảo vệ Hiến pháp ở Việt Nam 24

2.2. Cơ chế nhà nước bảo vệ Hiến pháp Việt Nam 35

2.2.1. Cơ chế nhà nước và cơ chế xã hội bảo vệ Hiến pháp 35

2.2.2. Khái niệm cơ chế nhà nước bảo vệ Hiến pháp 40

2.3. Khái quát về cơ chế nhà nước bảo vệ Hiến pháp Việt Nam 44

2.3.1. Nguyên tắc thực hiện hoạt động bảo hiến của cơ chế nhà

nước bảo vệ Hiến pháp Việt Nam44

2.3.2. Vai trò của cơ chế nhà nước bảo vệ Hiến pháp Việt Nam 45

2.3.3. Thực trạng hoạt động của cơ chế nhà nước bảo vệ Hiến 49

pháp Việt Nam

Chương 3: PHƯƠNG HƯỚNG XÂY DỰNG, HOÀN THIỆN

CƠ CHẾ NHÀ NƯỚC BẢO VỆ HIẾN PHÁPVIỆT NAM67

3.1. Nhu cầu khách quan cần hoàn thiện hiến pháp nhằm nâng

cao hiệu quả hoạt động bảo hiến67

3.2. Phương hướng hoàn thiện cơ chế nhà nước bảo vệHiến pháp70

3.3. Các giải pháp xây dựng và hoàn thiện cơ chế nhà nước

bảo vệ Hiến pháp Việt Nam74

KẾT LUẬN 83

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 86

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY