Tóm tắt Luận văn Xác định trách nhiệm dân sự liên đới của vợ chồng trong pháp luật Việt Nam

MỤC LỤC

Trang

Lời cam đoan . 1

Mục lục . . . .2

Danh mục các chữ viết tắt. . . .5

MỞ ĐẦU. . .6

CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ LIÊN ĐỚI

CỦA VỢ CHỒNG

1.1. Khái niệm chung về trách nhiệm dân sự liên đới và trách nhiệm dân sự liên

đới của vợ chồng .1

1.1.1. Khái niệm, đặc điểm trách nhiệm dân sự . .11

1.1.2. Khái niệm trách nhiệm dân sự liên đới . .15

1.1.3. Khái niệm trách nhiệm dân sự liên đới của vợ chồng . .17

1.2. Ý nghĩa của việc xác định trách nhiệm dân sự liên đới của vợ chồng .20

1.3. Sơ lược về trách nhiệm liên dân sự đới của vợ chồng trong hệ thống pháp

luật Việt Nam . .21

1.3.1. Trách nhiệm dân sự liên đới của vợ chồng theo những quy định về chế độ hôn

sản bậc nhất ở Nam kỳ trước năm 1959 . 21

1.3.2. Trách nhiệm dân sự liên đới của vợ chồng theo chế độ hôn sản bậc nhất ở Bắc

Kỳ và Trung Kỳ trước năm 1959 .24

1.3.3. Trách nhiệm dân sự liên đới của vợ chồng theo Luật HN&GĐ trong thời kỳ Cách

mạng dân tộc dân chủ nhân dân (từ 1945 đến 1954) . .27

1.3.4. Trách nhiệm dân sự liên đới của vợ chồng theo Luật Gia đình năm 1959, Sắc luật số

15/64 năm 1964 và bộ Dân luật Sài Gòn năm 1972 ở miền Nam .29

1.3.5. Trách nhiệm dân sự liên đới của vợ chồng theo Luật HN&GĐ năm 1959 của

Nhà nước ta . . .33

1.3.6. Trách nhiệm dân sự liên đới của vợ chồng theo Luật HN&GĐ năm 1986,

2000 . . 364

CHƯƠNG 2: XÁC ĐỊNH TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ LIÊN ĐỚI CỦA VỢ

CHỒNG TRONG PHÁP LUẬT VIỆT NAM HIỆN HÀNH

2.1. Xác định trách nhiệm dân sự liên đới của vợ chồng đối với giao dịch do một

bên vợ hoặc chồng thực hiện nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt thiết yếu của

gia đình . 41

2.2. Xác định trách nhiệm dân sự liên đới của vợ chồng trong trường hợp vợ,

chồng thực hiện các giao dịch liên quan đến tài sản có giá trị lớn, tài sản là

nguồn sống duy nhất của gia đình, tài sản đầu tư kinh doanh, tài sản riêng

mà hoa lợi, lợi tức từ tài sản đó là nguồn sống duy nhất của gia đình.46

2.3. Xác định trách nhiệm dân sự liên đới của vợ chồng trong trường hợp bồi

thường thiệt hại ngoài hợp đồng . .58

2.3.1. Trách nhiệm dân sự liên đới của vợ chồng trong việc bồi thường thiệt hại ngoài

hợp đồng do tài sản của vợ, chồng gây ra . .59

2.3.2 Một số vấn đề còn tồn tại xung quanh việc xác định trách nhiệm bồi thường

thiệt hại do tài sản của vợ chồng gây ra . .70

CHƯƠNG 3: THỰC TIỄN ÁP DỤNG VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ HOÀN

THIỆN PHÁP LUẬT VỀ XÁC ĐỊNH TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ LIÊN ĐỚI

CỦA VỢ CHỒNG.

3.1. Thực tiễn áp dụng pháp luật về xác định trách nhiệm dân sự liên đới của vợ

chồng . .73

3.1.1.Nhận xét chung về thực tiễn áp dụng pháp luật xác định trách nhiệm dân sự liên

đới của vợ chồng . .73

3.1.2.Một số vụ việc cụ thể . . 74

3.2. Một số kiến nghị hoàn thiện pháp luật về xác định trách nhiệm dân sự liên

đới của vợ chồng . . 80

KẾT LUẬN . . 87

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO . .88

PHỤ LỤC . .

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY