Tóm tắt Luận văn Xác định nguồn và thành phần tài liệu của các cơ quan, tổ chức thuộc diện nộp lưu vào kho lưu trữ huyện uỷ

MỤC LỤC

Lời cam đoan 3

Bảng chữ viết tắt 7

MỞ ĐẦU 8

1. Mục đích, ý nghĩa của đề tài 8

2. Mục tiêu, nhiệm vụ nghiên cứu 9

3. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu 10

4. Lịch sử nghiên cứu vấn đề 10

5. Các nguồn tài liệu tham khảo 13

6. Phương pháp nghiên cứu 13

7. Đóng góp của đề tài 14

8. Bố cục của đề tài 14

CHưƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN ĐỂ XÁC

ĐỊNH NGUỒN VÀ THÀNH PHẦN TÀI LIỆU NỘP LưU VÀO

KHO LưU TRỮ HUYỆN UỶ16

1.1 Một số khái niệm 16

1.2. Cơ sở lý luận xác định nguồn và thành phần tài liệu nộp lưu vào

kho lưu trữ huyện uỷ18

1.2.1. Nguyên tắc, phương pháp, tiêu chuẩn xác định nguồn và thành

phần tài liệu nộp lưu vào kho lưu trữ19

1.2.1.1. Nguyên tắc 19

1.2.1.2. Phương pháp 21

1.2.1.3. Tiêu chuẩn 23

1.2.2. Thẩm quyền quản lý tài liệu ở kho lưu trữ huyện uỷ 25

1.3. Cơ sở thực tiễn xác định nguồn và thành phần tài liệu của các cơ

quan là nguồn nộp lưu vào kho lưu trữ huyện uỷ27

1.3.1. Hệ thống các văn bản quy định về công tác thu thập tài liệu

vào các kho lưu trữ huyện uỷ27

1.3.2. Thực trạng công tác thu thập tài liệu vào các kho lưu trữ 295

huyện uỷ

1.3.2.1. Tình hình nộp lưu tài liệu của các cơ quan, tổ chức vào kho

lưu trữ huyện uỷ29

1.3.2.2. Nguyên nhân 33

CHưƠNG 2: XÁC ĐỊNH CÁC CƠ QUAN LÀ NGUỒN VÀ

THÀNH PHẦN TÀI LIỆU CẦN PHẢI NỘP LưU VÀO KHO

LưU TRỮ HUYỆN UỶ35

2.1. Tổ chức bộ máy của các cơ quan Đảng, tổ chức chính trị xã hội

huyện và cơ sở35

2.1.1. Tổ chức bộ máy của Đảng cấp huyện, quận, thị xã, thành phố

trực thuộc tỉnh (gọi tắt là cấp huyện)35

2.1.1.1. Cơ quan lãnh đạo của Đảng 35

2.1.1.2. Các cơ quan tham mưu, giúp việc huyện uỷ; trung tâm bồi

dưỡng chính trị huyện36

2.1.2. Tổ chức cơ sở đảng 37

2.1.2.1. Cơ quan lãnh đạo của Đảng cấp cơ sở 38

2.1.2.2. Các ban của đảng uỷ, các chi bộ trực thuộc đảng uỷ 39

2.1.3. Tổ chức chính trị xã hội huyện và cơ sở 40

2.1.3.1. Hệ thống tổ chức của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí

Minh cấp huyện và cơ sở40

2.1.3.2. Hệ thống tổ chức của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyệnvà cơ sở41

2.1.3.3. Hệ thống tổ chức của Liên đoàn lao động huyện và cơ sở 44

2.1.3.4. Hệ thống tổ chức của Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam cấp

huyện và cơ sở45

2.1.3.5. Hệ thống tổ chức của Hội Nông dân Việt Nam cấp huyện vàcơ sở47

2.1.3.6. Hệ thống tổ chức Hội Cựu Chiến binh Việt Nam cấp huyệnvà cơ sở48

2.2. Xây dựng danh mục cơ quan là nguồn nộp lưu và danh mục

thành phần tài liệu của các cơ quan, tổ chức là nguồn nộp lưu vào

kho lưu trữ huyện uỷ

2.2.1. Xây dựng danh mục cơ quan là nguồn nộp lưu vào kho lưu trữhuyện uỷ51

2.2.2. Xây dựng danh mục thành phần tài liệu của các cơ quan thuộc

diện nộp lưu vào kho lưu trữ huyện uỷ.52

CHưƠNG 3: DANH MỤC CÁC CƠ QUAN VÀ THÀNH PHẦN

TÀI LIỆU CẦN PHẢI NỘP LưU VÀO KHO LưU TRỮHUYỆN UỶ59

3.1. Danh mục các cơ quan, tổ chức là nguồn nộp lưu và danh mục

thành phần tài liệu của các cơ quan, tổ chức là nguồn nộp lưu vào

kho lưu trữ huyện uỷ59

3.1.1 Danh mục các cơ quan, tổ chức 59

3.1.2. Danh mục thành phần tài liệu 60

3.2. Hướng dẫn sử dụng danh mục 97

PHẦN KẾT LUẬN 99

Tài liệu tham khảo 101

Phụ lục 106

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY