Tóm tắt Luận văn Về nhóm CR tự đẳng cấu của siêu mặt kiểu vô hạn trong C2

Muc luc

l Một sỗ khái niêm trong giải tích phứcỊ5

1.2 Tinh chát địa phương cùa ánh xạ bão giácỊ 6

1.3 Khái niệm điểm kiểu vô hạn theo nghĩa D’Angelo) 9

1.4 Khái niệm trường vector chình hình tiếp xúc 10

1.5 Một só két quả vè hàm triệt tiêu cáp vô hạn 10

1.6 Dinh lý bông hoa Leau-Fatou 12

1.7 Dặc tnmg của trường vector chình hình tiếp xúc vói siêu mặt dạng ống trong c2. 13

2 Nhóm CR tự đẳng cấu cùa một số lóp các siêu mặt kicu võ hạn trong Cl 1G

2.1 Nhóm con G2(.Mp.0) 17

2.2 Nhóm các CR tự đẳng cáu cùa .ữp 18

2.3 Nhóm các CR tự dâng cáu cùa siêu măt dạng ống trong c2. . 22

2.4 Dặc trtmg cùa trưởng vector chình hình tiếp xúc vói 25

TÀI LIỆU THAM KHẢO 3G

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY