Tóm tắt Luận văn Về hợp tác khai thác chung trên biển giữa Việt Nam với nước ngoài

MỤC LỤC CỦA LUẬN VĂN

Trang

Trang phụ bìa

Lời cam đoan

Mục lục

Danh mục các từ viết tắt

Danh mục các hình vẽ, đồ thị

MỞ ĐẦU.1

Chương 1: CÁC VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ

HỢP TÁC KHAI THÁC CHUNG TRÊN BIỂN .7

1.1. Khái quát quá trình hình thành, phát triển của khai

thác chung.7

1.2. Khái niệm khai thác chung .11

1.2.1. Các quan điểm về khai thác chung .11

1.2.2. Thỏa thuận khai thác chung .17

1.3. Phân loại khai thác chung.23

1.3.1. Căn cứ vào đối tượng KTC.23

1.3.2. Căn cứ vào chủ thể của quan hệ KTC.27

1.3.3. Căn cứ vào vị trí vùng KTC.28

1.3.4. Căn cứ theo phương thức quản lý.28

1.4. Cơ sở tiến hành khai thác chung .29

1.4.1. Cơ sở pháp lý.29

1.4.2. Cơ sở khoa học .31

1.5. Hoạt động hợp tác khai thác chung của một số quốc gia

trên thế giới .39

1.5.1. Các mô hình hợp tác khai thác chung điển hình .39

1.5.2. Tầm quan trọng của việc nghiên cứu mô hình KTC đối với

Việt Nam.48

Kết luận chương 1 .502

Chương 2: THỰC TIỄN HỢP TÁC KHAI THÁC CHUNG

TRÊN BIỂN GIỮA VIỆT NAM VỚI CÁC QUỐC

GIA TRONG KHU VỰC .51

2.1. Khái quát về Biển Đông và tình hình tranh chấp ở

Biển Đông .51

2.1.1. Vị thế và tài nguyên của Biển Đông .51

2.1.2. Tình hình tranh chấp trên Biển Đông .58

2.1.3. Quan điểm của Việt Nam trong việc giải quyết tranh chấp.60

2.2. Các thỏa thuận liên quan đến KTC giữa Việt Nam

với các quốc gia trong khu vực .62

2.2.1. Hiệp định vùng nước lịch sử Việt Nam – Campuchia .62

2.2.2. Thỏa thuận ghi nhớ về khai thác chung dầu khí Việt Nam

– Malaysia .66

2.2.3. Hiệp định hợp tác nghề cá Việt Nam – Trung Quốc.75

Kết luận chương 2 .86

Chương 3: TRIỂN VỌNG HỢP TÁC KHAI THÁC

CHUNG GIỮA VIỆT NAM VỚI CÁC QUỐC GIA

TRONG KHU VỰC VÀ MỘT SỐ ĐỀ XUẤT,

KIẾN NGHỊ .87

3.1. Sự cần thiết và các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động

hợp tác khai thác chung .87

3.1.1. Nhu cầu khai thác, sử dụng, quản lý biển và xu thế phát

triển, hội nhập, hợp tác của các quốc gia ven biển .87

3.1.2. Việt Nam và xu hướng tiến ra biển, hợp tác quốc tế về biển .93

3.1.3. Trữ lượng và mức độ ảnh hưởng của nguồn tài nguyên

tại khu vực tranh chấp.95

3.1.4. Tình hình giải quyết các tranh chấp trên biển.98

3.1.5. Chính sách của Việt Nam về vấn đề hợp tác khai thác chung .100

3.2. Đánh giá một số đề xuất hợp tác khai thác chung ở

Biển Đông .1023

3.2.1. Mô hình Hiệp ước Nam Cực.102

3.2.2. Mô hình khu vực “di sản chung” .104

3.2.3. Phương án “gác tranh chấp, cùng khai thác” .105

3.2.4. Phương án “hợp tác cùng phát triển”.106

3.3. Một số đề xuất khi Việt Nam tiến hành đàm phán,

ký kết và thực hiện các thỏa thuận về hợp tác khai

thác chung.107

3.3.1. Những chuẩn bị cơ bản khi tiến hành hoạt động hợp tác khai

thác chung.108

3.3.2. Xây dựng mối quan hệ bền vững với các quốc gia để tạo

dựng lòng tin, nâng cao thiện chí của các quốc gia hữu

quan về vấn đề hợp tác khai thác chung.110

3.3.3. Xây dựng, hoàn thiện các chính sách, pháp luật về biển

đảo cũng như cơ chế hợp tác khai thác chung trên biển .111

3.3.4. Củng cố và tăng cường lực lượng quân sự đảm bảo an

ninh quốc phòng trên biển .112

Kết luận chương 3 .114

KẾT LUẬN .115

TÀI LIỆU THAM KHẢO.117

PHỤ LỤC .121

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY