Tóm tắt Luận văn Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc vào xây dựng khối thống nhất trong Mặt trận Tổ quốc ở Thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh hiện nay

Trong toàn bộ di cảo của Hồ Chí Minh được công bố trong bộ

Hồ Chí Minh toàn tập, do Nxb Chính trị Quốc gia xuất bản, năm

2000, chỉ tìm thấy một lần duy nhất Người đưa ra định nghĩa về đại

đoàn kết ở bài “Nói chuyện tại Hội nghị đại biểu mặt trận Liên - Việt

toàn quốc” ngày 10/01/1955, Người nói: “Đại đoàn kết tức là trước

hết phải đoàn kết đại đa số nhân dân, mà đại đa số nhân dân ta là

công nhân, nông dân và các tầng lớp nhân dân lao động khác. Đó là

nền gốc của đại đoàn kết. Nó cũng như cái nền của nhà, gốc của cây.

Nhưng đã có nền vững, gốc tốt, còn phải đoàn kết các tầng lớp nhân

dân khác. Bất kỳ ai mà thật thà tán thành hoà bình, thống nhất, độc

lập, dân chủ thì dù những người đó trước đây chống chúng ta, bây

giờ chúng ta cũng thật thà đoàn kết với họ” [19, tr. 438].

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY