Tóm tắt Luận văn Vận dụng phương pháp dạy học nêu vấn đề vào giảng dạy môn chủ nghĩa xã hội khoa học ở trường Đại học sư phạm Huế hiện nay

MỤC LỤC

Mở đầu . 1

Chƣơng 1. Quan niệm chung về phƣơng pháp dạy học nêu vấn

đề và việc vận dụng phƣơng pháp nêu vấn đề trong giảng

dạy môn Chủ nghĩa xã hội khoa học . 7

1.1. Khái niệm, đặc điểm và quy trình của phương pháp dạy học nêu vấnđề . 7

1.1.1. Khái niệm phương pháp dạy học nêu vấn đề. 7

1.1.2. Đặc điểm của phương pháp dạy học nêu vấn đề. 10

1.1.3. Quy trình thực hiện của phương pháp dạy học nêu vấn đề. 24

1.1.4. Các hình thức của phương pháp dạy học nêu vấn đề. 32

1.2. Vận dụng phương pháp nêu vấn đề trong giảng dạy môn hiện nay. 37

1.2.1. Sự cần thiết phải sử dụng phương pháp nêu vấn đề trong giảng dạy

môn Chủ nghĩa xã hội khoa học. 37

1.2.2. Một số yêu cầu có tính nguyên tắc khi sử dụng phương pháp nêu

vấn đề trong giảng dạy môn Chủ nghĩa xã hội khoa học . 47

Chƣơng 2. Thực trạng việc vận dụng phƣơng pháp nêu vấn đề

trong giảng dạy môn Chủ nghĩa xã hội khoa học ở trƣờng

Đại học Sƣ phạm Huế hiện nay. 51

2.1. Thực trạng của quá trình vận dụng phương pháp nêu vấn đề của

giảng viên trong giảng dạy môn chủ nghĩa xã hội khoa học ở

trường Đại học Sư phạm Huế . 51

2.1.1. Mức độ thường xuyên vận dụng phương pháp nêu vấn đề trong giảng

dạy môn Chủ nghĩa xã hội khoa học . 53

2.1.2. Nhận thức của giảng viên và sinh viên về tác dụng và ưu điểm của

phương pháp nêu vấn đề trong dạy học môn Chủ nghĩa xã hội khoa học. 55

2.1.3. Những nhân tố gây khó khăn và trở ngại cho quá trình vận dụng phương

pháp nêu vấn đề trong giảng dạy môn Chủ nghĩa xã hội khoa học . 60

2.1.4. Mức độ sử dụng đối với các kiểu dạy học của phương pháp nêu vấn đề . 64

2.1.5. Mức độ sử dụng đối với các dạng tình huống có vấn đề . 655

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY