Tóm tắt Luận văn Vấn đề đại đoàn kết dân tộc với việc thực hiện chính sách đoàn kết đối với đồng bào Công giáo ở tỉnh Phú Yên hiện nay

Việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà

nước về dân tộc, tôn giáo, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật,

phát triển văn hóa xã hội, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống

nhân dân. trên các địa bàn, đặc biệt địa bàn miền núi, vùng đồng

bào dân tộc thiểu số, đã góp phần xây dựng, củng cố khối đại đoàn

kết toàn dân tộc, củng cố niềm tin của các tầng lớp nhân dân đối với

Đảng và Nhà nước.

Các cấp ủy đảng ngày càng chú trọng công tác dân vận, tăng

cường công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ, củng cố kiện toàn Ban Dân

vận Tỉnh ủy, Ban Dân vận các huyện, thị ủy, Mặt trận và đoàn thể

các cấp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Tuy nhiên, khối đại đoàn kết toàn dân tộc, mối quan hệ giữa

Đảng, Nhà nước và nhân dân đôi khi chưa thật bền chặt. Lòng tin của

một bộ phận nhỏ trong nhân dân chưa thật vững chắc, một phần vì

đời sống một bộ phận dân cư còn khó khăn; tệ quan liêu, tham nhũng,

lãng phí chậm đẩy lùi; đạo đức xã hội có một số mặt xuống cấp; việc

giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân tuy có tiến bộ,

nhưng chưa đồng bộ, hiệu quả chưa cao, còn một số ít vụ khiếu kiện

vượt cấp, kéo dài. Mặt khác, việc thực hiện một số chủ trương, chính

sách của Đảng và Nhà nước có nơi, có lúc chưa nghiêm; chất lượng

hoạt động của một số tổ chức quần chúng ở cơ sở co mặt yếu kém.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY