Tóm tắt Luận văn Vấn đề áp dụng pháp luật hình sự trong việc giải quyết tranh chấp thương mại trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

MỤC LỤC

Lời cam đoan

Mục lục

Danh mục chữ viết tắt

MỞ ĐẦU . 1

CHưƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ TRANH CHẤP THưƠNG MẠI VÀ CÁC PHưƠNG THỨC

GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP THưƠNG MẠI. 7

1.1. Khái niệm và đặc điểm tranh chấp thương mại. 7

1.1.1. Hoạt động thương mại . 7

1.1.2. Tranh chấp thương mại. 9

1.2. Các nguyên tắc giải quyết tranh chấp thương mại . 15

1.2.1. Nguyên tắc tôn trọng quyền tự định đoạt của các đương sự . 16

1.2.2. Nguyên tắc bình đẳng trước pháp luật. 17

1.2.3. Nguyên tắc Tòa án không tiến hành điều tra mà chỉ xác minh thu thập chứng cứ . 18

1.2.4. Nguyên tắc hòa giải . 20

1.2.5. Nguyên tắc giải quyết vụ án nhanh chóng, kịp thời . 21

1.3. Các phương thức giải quyết tranh chấp thương mại . 22

1.3.1. Thương lượng giữa các bên. 22

1.3.2. Hòa giải giữa các bên do một cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân được các bên thỏa thuận chọn

làm trung gian hoà giải . 23

1.3.3. Giải quyết tranh chấp thương mại bằng con đường trọng tài. 25

1.3.4. Giải quyết tranh chấp thương mại tại Tòa án . 27

CHưƠNG 2: THỰC TRẠNG VÀ NGUYÊN NHÂN CỦA VIỆC ÁP DỤNG PHÁP LUẬT

HÌNH SỰ TRONG GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP THưƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH

PHỐ ĐÀ NẴNG. 30

2.1. Áp dụng pháp luật hình sự trong giải quyết tranh chấp thương mại. 30

2.1.1. Khái niệm áp dụng pháp luật. 30

2.1.2. Áp dụng pháp luật để giải quyết tranh chấp thương mại. 35

2.1.3. Áp dụng pháp luật hình sự để giải quyết tranh chấp thương mại. 36

2.1.4. Hậu quả tiêu cực của việc áp dụng pháp luật hình sự trong giải quyết tranh chấp thươngmại . 40

2.2. Thực trạng của việc áp dụng pháp luật hình sự trong giải quyết tranh chấp thương mại trên

địa bàn thành phố Đà Nẵng . 422

2.2.1. Áp dụng pháp luật hình sự để giải quyết việc vi phạm trong việc thực hiện hợp đồng đặt

cọc. 42

2.2.2. Áp dụng pháp luật hình sự để giải quyết tranh chấp hợp đồng góp vốn liên doanh . 45

2.2.3. Áp dụng pháp luật hình sự để giải quyết tranh chấp trong hoạt động dịch vụ môi giới thương mại

trong lĩnh vực xuất khẩu lao động, tư vấn lao động. 47

2.2.4. Áp dụng pháp luật hình sự để giải quyết vi phạm các quy định về quản lý kinh tế, chức vụ50

2.2.5. Áp dụng pháp luật hình sự để giải quyết tranh chấp hợp đồng vay tài sản. 50

2.2.6. Áp dụng pháp luật hình sự đối với việc vi phạm nghĩa vụ trả nợ trong hợp đồng mua bán

hàng hoá bị xác định chiếm đoạt . 60

2.3. Những nguyên nhân của việc áp dụng pháp luật hình sự trong giải quyết tranh chấp trong

thương mại. 62

2.3.1. Những nguyên nhân từ hệ thống pháp luật. 62

2.3.2. Nguyên nhân từ các quy định liên quan đến tài phán trong tranh chấp thương mại. 68

CHưƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HẠN CHẾ ÁP DỤNG PHÁP LUẬT HÌNH SỰ TRONG

GIẢI QUYẾT CÁC TRANH CHẤP THưƠNG MẠI. 77

3.1. Giải pháp tăng cường công tác xây dựng và hoàn thiện pháp luật. 77

3.1.1. Giải pháp tăng cường công tác xây dựng pháp luật về thương mại và giải quyết tranh chấp

trong thương mại . 77

3.1.2. Đổi mới chính sách hình sự phục vụ đấu tranh với các nhóm tội phạm xâm phạm sở hữu,

xâm phạm trật tự quản lý kinh tế và tội phạm về chức vụ . 84

3.2. Giải pháp tăng cường công tác giải thích và hướng dẫn áp dụng pháp luật . 87

3.3. Giải pháp tăng cường năng lực của cán bộ tư pháp và bổ trợ tư pháp . 90

3.3.1. Tăng cường năng lực của cán bộ tư pháp. 90

3.3.2. Hoàn thiện các chế định về bổ trợ tư pháp cũng như xây dựng đội ngũ những người bổ trợ

cho hoạt động tư pháp. 92

3.4. Các giải pháp khác hạn chế áp dụng pháp luật hình sự trong giải quyết các tranh chấp thương

mại . 94

KẾT LUẬN . 98

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY