Tóm tắt Luận văn Vai trò quản lí của nhà nước đối với nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay

MỤC LỤC

Mở đầu Trang

Chương 1: Kinh tế thị trường và vai trò quản lý của Nhà nước đối

với kinh tế thị trường6

1.1 Kinh tế thị trường- Khái niệm và đặc điểm 6

1.1.1 Khái niệm 6

1.1.2 Đặc điểm 8

1.2 Vai trò quản lý của Nhà nước đối với kinh tế thị trường 9

1.2.1 Quan điểm ngoài mác xít về vai trò quản lý kinh tế của Nhànước9

1.2.2 Quan điểm của Chủ nghĩa Mác- Lê nin về vai trò quản lý kinh

tế của Nhà nước.15

1.3 Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta và vai

trò quản lý của Nhà nước20

1.3.1 Quá trình chuyển nền kinh tế nước ta sang kinh tế thị trường 20

1.3.2 Thiết lập môi trường pháp lý và cơ chế, chính sách để quản lý

bằng pháp luật29

1.3.3 Bảo đảm tính bền vững của các cấp đối với kinh tế vĩ mô 33

1.3.4 Hỗ trợ phát triển, xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế- xã hội, hệ

thống an sinh xã hội

Chương 2: Vai trò quản lý kinh tế thị trường định hướng xã hội

chủ nghĩa của Nhà nước ta hiện nay- thực trạng và vấn đề đặt43

2.1 Đặc điểm của kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa 43

2.1.1 Định hướng XHCN và giữ vững định hướng XHCN 43

2.1.2 Những đặc điểm cơ bản của KTTT định hướng XHCN 522.1.3 Những điều kiện đảm bảo cho định hướng XHCN trong pháttriển KTTT ở nước ta hiện nay58

2.2 Thực trạng vai trò quản lý kinh tế thị trường của Nhà nước tahiện nay63

2.2.1 Thực trạng của hệ thống công cụ quản lý vĩ mô 63

2.2.2 Vấn đề đặt ra từ thực trạng quản lý kinh tế thị trường của

Nhà nước ta hiện nay- những vấn đề đặt ra66

Chương 3: Một số giải pháp nhằm nâng cao vai trò quản lý của

Nhà nước đối với nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt

Nam hiện nay71

3.1 Hoàn thiện và nâng cao hiệu lực các công cụ quản lý kinh tế vĩ

mô của Nhà nước71

3.1.1 Hoàn thiện công cụ kế hoạch hoá 71

3.1.2 Hoàn thiện công cụ pháp luật 75

3.1.3 Hoàn thiện các đòn bẩy kinh tế khác 77

3.2 Nâng cao vai trò của kinh tế Nhà nước là tiền đề vật chất để

Nhà nước giữ vững định hướng XHCN83

3.3 Đổi mới tổ chức và hoạt động của bộ máy Nhà nước để phát

triển nền KTTT ở Việt Nam theo định hướng XHCN88

3.3.1 Đổi mới tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước nhằm

phát huy dân chủ trong quá trình phát triển kinh tế88

3.3.2 Đổi mới tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước theo

hướng xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN90

3.3.3 Đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động của nhà nước theo

hướng phân định rõ chức năng quản lý của Nhà nước về kinh tế và

quản lý kinh doanh của các đơn vị cơ sở92

3.4 Nâng cao năng lực và phẩm chất của các cán bộ quản lý Nhà 98nước về kinh tế nhằm đáp ứng yêu cầu của nền KTTT định hướngXHCN

3.4.1 Đổi mới việc xác định mục tiêu, xây dựng tiêu chuẩn cán bộ

quản lý Nhà nước về kinh tế trong thời kỳ mới98

3.4.2 Những biện pháp chủ yếu nâng cao năng lực và phẩm chất

cán bộ quản lý nhà nước về kinh tế100

3.5 Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Nhànước.

3.6 Nâng cao hiệu lực, hiệu quả giám sát của nhân dân đối với hoạt

động của Nhà nước

Kết luận105

Danh mục tài liệu tham khảo 108

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY