Tóm tắt Luận văn Vai trò của viện kiểm sát trong áp dụng các biện pháp ngăn chặn trong giai đoạn điều tra, truy tố. thực tiễn trên địa bàn thành phố Hà Nội

MỤC LỤC

Trang phụ bìa

Lời cam đoan

Mục lục

Danh mục các chữ viết tắt

Danh mục các bảng

Danh mục các biểu đồ

MỞ ĐẦU .1

Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ VAI TRÒ CỦA VIỆN

KIỂM SÁT NHÂN DÂN ĐỐI VỚI VIỆC ÁP DỤNG CÁC BIỆN

PHÁP NGĂN CHẶN TRONG GIAI ĐOẠN ĐIỀU TRA, TRUY

TỐ THEO PHÁP LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ VIỆT NAM.6

1.1. Nhận thức về vai trò của Viện kiểm sát nhân dân đối với việc áp

dụng các biện pháp ngăn chặn trong giai đoạn điều tra, truy tố

theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam.6

1.1.1. Khái niệm các biện pháp ngăn chặn trong tố tụng hình sự Việt Nam .6

1.1.2. Khái niệm vai trò của Viện kiểm sát nhân dân trong tố tụng

hình sự Việt Nam .8

1.1.3. Khái niệm vai trò của Viện kiểm sát nhân dân đối với việc áp

dụng các biện pháp ngăn chặn trong giai đoạn điều tra, truy tố

theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam.11

1.2. Vai trò của Viện kiểm sát nhân dân đối với việc áp dụng các

biện pháp ngăn chặn trong pháp luật tố tụng hình sự ở một số

nước trên thế giới .12

1.2.1. Pháp luật tố tụng hình sự của Trung Quốc .13

1.2.2. Pháp luật tố tụng hình sự của Cộng hòa Liên bang Đức .14

1.2.3. Pháp luật tố tụng hình sự của Liên bang Nga.15

1.3. Quá trình hình thành và phát triển những qui định của pháp luật

tố tụng hình sự Việt Nam về vai trò của Viện kiểm sát nhân dân

trong việc áp dụng các biện pháp ngăn chặn .18

1.3.1. Giai đoạn từ năm 1960 đến trước khi có Bộ luật tố tụng hình sự

năm 1988.18

1.3.2. Giai đoạn từ năm 1988 đến trước khi có Bộ luật tố tụng hình sự

năm 2003.22

Chương 2: QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ

HIỆN HÀNH VỀ VAI TRÒ CỦA VIỆN KIỂM SÁT NHÂN

DÂN ĐỐI VỚI VIỆC ÁP DỤNG CÁC BIỆN PHÁP NGĂN

CHẶN TRONG GIAI ĐOẠN ĐIỀU TRA, TRUY TỐ VÀ THỰC

TIỄN ÁP DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI . 262

2.1. Quy định của pháp luật tố tụng hình sự hiện hành về vai trò của

Viện kiểm sát nhân dân trong việc áp dụng các biện pháp ngăn

chặn trong giai đoạn điều tra, truy tố.26

2.1.1. Biện pháp bắt người.26

2.1.2. Biện pháp tạm giữ.31

2.1.3. Biện pháp tạm giam .33

2.1.4. Các biện pháp ngăn chặn khác .39

2.2. Thực tiễn về vai trò của Viện kiểm sát nhân dân trong việc áp dụng

các các biện pháp ngăn chặn trên địa bàn thành phố Hà Nội.46

2.2.1. Những kết quả đạt được.46

2.2.2. Những hạn chế, tồn tại .56

2.2.3. Nguyên nhân những kết quả đạt được và những hạn chế, tồn tại .61

Chương 3: CÁC GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO VAI TRÒ CỦA

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TRONG VIỆC ÁP DỤNG

CÁC BIỆN PHÁP NGĂN CHẶN TRONG GIAI ĐOẠN

ĐIỀU TRA, TRUY TỐ.65

3.1. Những yêu cầu để nâng cao vai trò của Viện kiểm sát nhân dân

trong việc áp dụng các biện pháp ngăn chặn trong giai đoạn điều tra,

truy tố .65

3.1.1. Yêu cầu từ công cuộc cải cách tư pháp ở Việt Nam hiện nay.65

3.1.2. Yêu cầu từ thực tiễn giải quyết các vụ án hình sự.67

3.2. Các giải pháp cụ thể.70

3.2.1. Hoàn thiện pháp luật tố tụng hình sự và các văn bản pháp luật

khác có liên quan .70

3.2.2. Hoàn thiện tổ chức và phương thức hoạt động của Viện kiểm sát

nhân dân và chế độ đào tạo, tuyển chọn, bổ nhiệm Kiểm sát viên.75

3.2.3. Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác tiến hành tố tụng

hình sự.78

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY