Tóm tắt Luận văn Vai trò của pháp luật đối với việc xây dựng đạo đức thầy thuốc, thực trạng và giải pháp

MỤC LỤC CỦA LUẬN VĂN

Trang

Trang phụ bìa

Lời cam đoan

Mục lục

Danh mục các bảng

MỞ ĐẦU.1

Chương 1: TỔNG QUAN VỀ VAI TRÒ CỦA PHÁP LUẬT ĐỐI VỚI

VIỆC XÂY DỰNG ĐẠO ĐỨC THẦY THUỐC.5

1.1. Khái quát về pháp luật và đạo đức, đạo đức thầy thuốc.5

1.1.1. Pháp luật và đạo đức .5

1.1.2. Đạo đức người thầy thuốc .15

1.2. Pháp luật với vai trò xây dựng đạo đức nghề nghiệp .24

1.3. Vai trò của pháp luật đối với việc xây dựng đạo đức thầy thuốc .28

1.3.1. Pháp luật tạo lập nên các quy tắc hành vi của thầy thuốc.30

1.3.2. Pháp luật là cơ sở để các đơn vị y tế, các cơ quan chủ quản đánh giá

về đạo đức thầy thuốc.35

1.3.3. Pháp luật là công cụ để xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về đạo

đức thầy thuốc .37

1.3.4. Pháp luật góp phần định hướng dư luận xã hội, xây dựng ý thức

pháp luật về đạo đức thầy thuốc trong đời sống pháp lý .39

Tiểu kết chương 1 .42

Chương 2: THỰC TRẠNG VAI TRÒ CỦA PHÁP LUẬT ĐỐI VỚI

VIỆC XÂY DỰNG ĐẠO ĐỨC THẦY THUỐC.44

2.1. Tác động tích cực của pháp luật đối với việc xây dựng đạo đức

thầy thuốc.44

2.1.1. Pháp luật đã quan tâm đến xây dựng hành lang pháp lý cho việc tạo

lập nên các quy tắc hành vi của thầy thuốc.44

2.1.2. Pháp luật đã bước đầu hình thành được cơ sở để các đơn vị y tế, các

cơ quan chủ quản đánh giá về đạo đức thầy thuốc .49

2.1.3 Pháp luật đã là một trong những công cụ hữu hiệu để xử lý các

hành vi vi phạm pháp luật về đạo đức thầy thuốc.52

2.1.4. Pháp luật và việc tuyên truyền, giáo dục pháp luật đã góp phần định

hướng dư luận xã hội, xây dựng ý thức pháp luật về đạo đức thầy

thuốc trong đời sống pháp lý.56

2.2. Tác động tiêu cực và những hạn chế của pháp luật đối với việc

xây dựng đạo đức thầy thuốc .59

2.2.1. Những quy định của pháp luật còn nhiều thiếu sót, hạn chế, quy

định rải rác và nhiều chưa thực sự hợp lý đã có tác động tiêu cực

đến việc xây dựng đạo đức người thầy thuốc .592

2.2.2 Những quy định về xử lí, xử phạt còn chưa đủ mạnh, chưa thực sự có

tác động răn đe, ngăn ngừa những vi phạm pháp luật, vi phạm quy

chuẩn y đức.64

2.2.3. Cơ chế xác định thẩm quyền, xử lý vi phạm, quy trách nhiệm còn hạn

chế, bộc lộ nhiều yếu kém. Thiếu hụt cơ chế cam kết trách nhiệm giữa

cơ quan, tổ chức, cá nhân khám chữa bệnh với người bệnh.66

2.2.4 Những quy định về nghiên cứu y khoa trong pháp luật Việt Nam

còn nhiều hạn chế ảnh hưởng tới việc đánh giá y đức và hình thành

nên quy chuẩn y đức.71

2.2.5 Cơ chế điều tra, kiểm tra, giám sát chưa phát huy được hiệu quả,

việc thực hiện kiểm tra giám sát của cơ quan hữu quan còn yếu kém .73

2.2.6. Tác động một phía của truyền thông, pháp luật, của dư luận xã hội

có ảnh hưởng lớn đến đạo đức người thầy thuốc.74

2.3. Nguyên nhân của những tác động tích cực và tác động tiêu cực trên.75

2.3.1. Nguyên nhân của những tác động tích cực .75

2.3.2. Nguyên nhân dẫn tới những tác động tiêu cực, hạn chế của pháp

luật đối với việc xây dựng đạo đức người thầy thuốc và nguyên

nhân dẫn đến sự xuống cấp của đạo đức thầy thuốc hiện nay .77

2.4. Một số vấn đề đang đặt ra về vai trò của pháp luật đối với việc

xây dựng đạo đức thầy thuốc ở Việt Nam .84

Tiểu kết chương 2 .87

Chương 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ VAI TRÒ CỦA PHÁP

LUẬT ĐỐI VỚI VIỆC XÂY DỰNG ĐẠO ĐỨC THẦY THUỐC.89

3.1. Yêu cầu nâng cao vai trò của pháp luật đối với việc xây dựng

đạo đức người thầy thuốc .89

3.2. Đề xuất một số giải pháp nổi bật giúp nâng cao hiệu quả vai trò

của pháp luật trong xây dựng đạo đức người thầy thuốc .93

3.2.1. Những giải pháp nhằm xây dựng hệ thống pháp luật đồng bộ và

hoàn chỉnh.94

3.2.2 Một số giải pháp nhằm xây dựng môi trường, điều kiện thuận lợi

cho người thầy thuốc cống hiến và ngăn chặn những nguyên nhân

dẫn đến vi phạm đạo đức.98

3.2.3. Ban hành những quy định pháp luật hướng đến xây dựng đạo đức

thầy thuốc mang tính nền tảng, bền vững .104

Tiểu kết chương 3 .108

KẾT LUẬN .109

DANH MỤC TÀI LIỆU

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY