Tóm tắt Luận văn Vai trò của kiểm sát viên trong quá trình giải quyết vụ án hình sự (trên cơ sở thực tiễn địa bàn tỉnh Thái Bình)

MỤC LỤC CỦA LUẬN VĂN

Trang

Trang phụ bìa

Lời cam đoan

Mục lục

Danh mục các từ viết tắt

Danh mục các bảng

MỞ ĐẦU. 1

Chương 1: MỘT SỐ VÂN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ VAI TRÒ CỦA KIỂM SÁT

VIÊN TRONG QUÁ TRÌNH GIẢI QUYẾT VỤ ÁN HÌNH SỰ.7

1.1. Khái niệm vai trò của Kiểm sát viên trong quá trình giải

quyết vụ án hình sự. 7

1.1.1. Khái niệm Kiểm sát viên và vai trò của Kiểm sát viên . 7

1.1.2. Nội dung quá trình giải quyết vụ án hình sự . 10

1.2. Nội dung vai trò của Kiểm sát viên trong quá trình giải quyết

vụ án hình sự . 12

1.2.1. Vai trò của Kiểm sát viên trong các quan hệ tố tụng của quá trình

giải quyết vụ án hình sự. 13

1.2.2. Các hoạt động thể hiện vai trò của Kiểm sát viên trong quá trình

giải quyết vụ án hình sự. 20

1.3. Vai trò của Kiểm sát viên trong một số mô hình tố tụng trên thế giới. 34

1.3.1. Vai trò của Kiểm sát viên trong mô hình tố tụng tranh tụng. 34

1.3.2. Vai trò của Kiểm sát viên trong mô hình tố tụng thẩm vấn . 36

1.3.3. Vai trò của Kiểm sát viên trong mô hình tố tụng hỗn hợp. 38

KẾT LUẬN CHưƠNG 1. 41

Chương 2: QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ VAI TRÒ CỦA KIỂM SÁT

VIÊN TRONG QUÁ TRÌNH GIẢI QUYẾT VỤ ÁN HÌNH SỰ. 43

2.1. Những quy định của pháp luật về vai trò của Kiểm sát viên trong

quá trình giải quyết vụ án hình sự từ năm 1945 đến năm 2015. 43

2.1.1. Những quy định của pháp luật về vai trò của Kiểm sát viên trong

quá trình giải quyết vụ án hình sự ở Việt Nam từ năm 1945 đến

trước khi ban hành Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003 . 43

2.1.2. Những quy định của pháp luật về vai trò của Kiểm sát viên trong

quá trình giải quyết vụ án hình sự ở Việt Nam theo Bộ luật tố tụng

hình sự năm 2003. 48

2.2. Những quy định của pháp luật về vai trò của Kiểm sát viên

trong quá trình giải quyết vụ án hình sự theo Bộ luật tố tụng

hình sự sửa đổi năm 2015 . 542

2.2.1. Vai trò của Kiểm sát viên trong thực hành quyền công tố và kiểm

sát hoạt động tư pháp trong giai đoạn khởi tố, điều tra, truy tố . 56

2.2.2. Vai trò của Kiểm sát viên trong thực hành quyền công tố và kiểm

sát hoạt động tư pháp trong giai đoạn xét xử. 69

KẾT LUẬN CHưƠNG 2. 74

Chương 3: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA KIỂM SÁT VIÊN

TRONG QUÁ TRÌNH GIẢI QUYẾT VỤ ÁN HÌNH SỰ TRÊN

ĐỊA BÀN TỈNH THÁI BÌNH VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG

CAO VAI TRÒ CỦA KIỂM SÁT VIÊN.75

3.1. Thực trạng hoạt động của Kiểm sát viên trong quá trình giải quyết

vụ án hình sự trên địa bàn tỉnh Thái Bình (giai đoạn 2011 – 2015). 75

3.1.1. Kết quả hoạt động thực hành quyền công tố và kiểm sát việc tuân

thủ pháp luật tố tụng hình sự của Kiểm sát viên Viện kiểm sát hai

cấp tỉnh Thái Bình trong giải quyết các vụ án hình sự. 75

3.1.2. Các hạn chế của Kiểm sát viên Viện kiểm sát hai cấp tỉnh Thái

Bình trong quá trình giải quyết vụ án hình sự và nguyên nhân. 88

3.2. Giải pháp hoàn thiện pháp luật nhằm nâng cao vai trò của

Kiểm sát viên trong quá trình giải quyết vụ án hình sự . 96

3.2.1. Giải pháp tiếp tục hoàn thiện Bộ luật tố tụng hình sự . 96

3.2.2. Giải pháp hoàn thiện pháp luật khác. 99

3.3. Giải pháp khác . 101

3.3.1. Giải pháp nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức

nghề nghiệp của Kiểm sát viên. 101

3.3.2. Giải pháp bảo đảm điều kiện làm việc của Kiểm sát viên . 104

3.3.3. Giải pháp tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của

Kiểm sát viên . 104

KẾT LUẬN CHưƠNG 3. 106

KẾT LUẬN . 107

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO. 110

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY