Tóm tắt Luận văn Vai trò của khoa học trong quá trình phát triển kinh tế tri thức ở Việt Nam hiện nay

MỤC LỤC

Trang

MỞ ĐẦU . . 1

Chương 1: Khoa học và một số vấn đề lý luận về kinh tế tri thức. . 9

1.1. Khoa học và vai trò của khoa học trong quá trình phát

triển kinh tế - xã hội . . . . . 9

1.1.1. Khoa học - một hình thái ý thức xã hội đặc biệt. . 9

1.1.2. Vai trò của khoa học trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội 10

1.2. Một số vấn đề lý luận về kinh tế tri thức . . . .15

1.2.1. Khái niệm, đặc trưng của kinh tế tri thức . . . 15

1.2.2. Kinh tế tri thức - sự phát triển tất yếu của lực lượng

sản xuất trong giai đoạn hiện nay . . 23

1.3. Khoa học - nhân tố quyết định trong quá trình phát triển

kinh tế tri thức . . . . . 28

Chương 2 : Thực trạng kinh tế - xã hội và yêu cầu khách quan

của việc phát huy vai trò của khoa học trong quá trình phát triển

kinh tế tri thức ở Việt Nam hiện nay . . . 31

2.1. Thực trạng kinh tế - xã hội và thực trạng khoa học

Việt Nam hiện nay . . . 31

2.1.1. Thực trạng kinh tế - xã hội nói chung và kinh tế

tri thức nói riêng ở Việt Nam hiện nay . . . 31

2.1.2. Thực trạng khoa học và việc phát huy vai trò của khoa học

trước yêu cầu phát triển kinh tế tri thức ở Việt nam hiện nay . . . 42

2.2. Phát huy vai trò của khoa học - yêu cầu khách quan trong

quá trình phát triển kinh tế tri thức ở Việt Nam hiện nay . . . 60

2.2.1. Phát huy vai trò của khoa học đáp ứng yêu cầu

khách quan của quá trình phát triển kinh tế - xã hội . . . 60

2.2.2. Phát huy vai trò của khoa học đáp ứng yêu cầu khách quan3

của quá trình tự động hoá sản xuất và tin học hoá xã hội trong

kinh tế tri thức . 65

Chương 3 : Những giải pháp cơ bản nhằm phát huy vai trò

của khoa học đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế tri thức

ở Việt Nam hiện nay. . 70

3.1. Đẩy mạnh quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá

gắn với phát triển kinh tế tri thức 70

3.2. Nâng cao hiệu quả về vai trò lãnh đạo của Đảng, sự quản

lý của Nhà nước nhằm phát huy vai trò của khoa học trong

quá trình phát triển kinh tế tri thức ở Việt Nam hiện nay . . 72

3.3. Nhanh chóng áp dụng các thành tựu khoa học và công nghệ

đặc biệt là công nghệ thông tin vào thực hiện các mục tiêu

phát triển kinh tế - xã hội . . 79

KẾT LUẬN. . . 84

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO . 86

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY