Tóm tắt Luận văn Vai trò của giáo dục và đào tạo hướng tới phát triển kinh tế tri thức ở Việt Nam

Mục lục

Mở đầu . 4

Chương 1. Kinh tế tri thức - xu hướng phát triển kinh tế của

nhân loại hiện nay .9

1.1 Khái quát về kinh tế tri thức .9

1.1.1 Sự hình thành của kinh tế tri thức.9

1.1.2 Nền kinh tế tri thức và những đặc trưng cơ bản của nóError! Bookmark

1.2.1 Nền kinh tế tri thức là gì ? .Error! Bookmark not defined.

1.2 Kinh tế tri thức- tính tất yếu, thời cơ và thách thức đối với ViệtNam .20

1.2.1 Tính tất yếu của sự phát triển kinh tế tri thức 20

1.2.2 Phát triển inh tế tri thức thời cơ và thách thức đối với Việt .29

Chương 2. Giáo dục - đào tạo Việt Nam trước yêu cầu phát triển kinh tế trithức 40

2.1. Tình hình giáo dục - đào tạo nước ta trước yêu cầu phát triển kinh tếtri thức. 40

2.1.1 Khái quát về tình hình giáo dục - đào tạo nước tahiện nay .40

2.1.2 Thực trạng phát triển nguồn nhân lực của nước ta nhìn từ góc độ

giáo dục và đào tạo.53

2.2 Những yêu cầu đối với nền giáo dục - đào tạo nước ta hướng tới phát

triển kinh tế tri thức

2.2.1 Giáo dục và đào tạo là một nhân tố then chốt thúc đẩy sự phát

triển của kinh tế tri thức .583

2.2.2 Phát triển kinh tế tri thức đòi hỏi phải xây dựng và phát triển một

nền GD-ĐT tiên tiến, lành mạnh, hướng tới xây dựng một xã hội học tập .63

Chương 3. Một số nội dung và giải pháp phát triển GD-ĐT nước ta hướng

tới kinh tế tri thức . 71

3.1 Những nội dung có tính định hướng về phát triển GD-ĐT nước tahiện nay 71

3.1.1 Chuẩn hoá .71

3.1.2 Hiện đại hoá .72

3.1.3 Dân chủ hoá.74

3.1.4 Xã hội hoá giáo dục .75

3.1.5 Đa dạng hoá các hình thức trường lớp.75

3.2 Các giải pháp cụ thể nhằm phát triển GD-ĐT nước ta hướng tới

kinh tế tri thức .76

Kết luận .83

Danh mục tài liệu tham khảo 86

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY