Tóm tắt Luận văn Vai trò của giai cấp công nhân Việt Nam trong công cuộc đổi mới đất nước

MỤC LỤC

Trang

MỞ ĐẦU 1

Chương 1: TÌNH HÌNH CHUNG VỀ GIAI CẤP CÔNG NHÂN VIỆT NAM

VÀ QUAN NIỆM VỀ VAI TRÒ CỦA GIAI CẤP NÀY TRONG

CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI ĐẤT NưỚC 10

1.1. Tình hình chung về giai cấp công nhân Việt Nam 10

1.2. Quan niệm về vai trò của giai cấp công nhân Việt Nam trong côngcuộc đổi mới 21

Chương 2: THỰC TRẠNG VAI TRÒ CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN VIỆT

NAM TRONG CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI ĐẤT NưỚC 31

2.1. Thành tựu và hạn chế về vai trò của giai cấp công nhân Việt Nam

trong công cuộc đổi mới đất nước 31

2.2. Nguyên nhân của thực trạng vai trò của giai cấp công nhân Việt

Nam và những vấn đề đặt ra 66

Chương 3: GIẢI PHÁP TIẾP TỤC PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA GIAI CẤP

CÔNG NHÂN VIỆT NAM TRONG CÔNG CUỘC ĐỔI MỚIĐẤT NưỚC 83

3.1. Nhóm giải pháp về nhận thức đối với giai cấp công nhân và vai

trò của nó trong công cuộc đổi mới đất nước 83

3.2. Nhóm giải pháp về đào tạo nghề và giáo dục ý thức chính trị cho giai

cấp công nhân trong công cuộc đổi mới đất nước 86

3.3. Nhóm giải pháp về cơ chế chính sách của Đảng và Nhà nước đối với

giai cấp công nhân trong công cuộc đổi mới đất nước 96

3.4. Nhóm giải pháp về tổ chức của giai cấp công nhân trong công

cuộc đổi mới 102

KẾT LUẬN 109

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 111

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY