Tóm tắt Luận văn Vai trò của cán bộ hội phụ nữ cơ sở trong hoạt động dự phòng lây nhiễm HIV/AIDS

MỤC LỤC

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT 4

DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU 5

MỞ ĐẦU 7

1. Lý do chọn đề tài.7

2. Tổng quan tình hình nghiên cứu.9

3. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của đề tài.12

4. Mục tiêu, nhiệm vụ nghiên cứu.13

5. Đối tƣợng, khách thể, phạm vi nghiên cứu.14

6. Câu hỏi nghiên cứu .14

7. Khung lý thuyết.14

8. Phƣơng pháp nghiên cứu.15

9. Cấu trúc của luận văn.17

CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI 18

1.1. Các khái niệm nghiên cứu.18

1.1.1. Khái niệm vai trò 18

1.1.2. Khái niệm Cán bộ Hội phụ nữ cơ sở 19

1.1.3. Các thuật ngữ 20

1.1.4. Khái niệm Dự phòng 21

1.1.5. Khái niệm kỳ thị 21

1.1.6. Khái niệm phân biệt đối xử 22

1.1.7. Khái niệm về tƣ vấn và xét nghiệm tự nguyện HIV/AIDS 22

1.1.8. Khái niệm về giảm hại 23

1.2 Một số lý thuyết nghiên cứu.23

1.2.1. Lý thuyết hành vi xã hội của Ralph Linton về vị thế- vai trò 23

1.2.2. Lý thuyết hệ thống xã hội về cấu trúc vai trò của Talcott Parsons 24

1.2.3. Lý thuyết trung gian về vai trò- tập hợp của Robert Merton 25

1.3. Quan điểm, chủ trƣơng của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nƣớc về

công tác PC HIV/AIDS.26

1.3.1. Quan điểm, chủ trƣơng của Đảng về công tác PC HIV/AIDS 26

1.3.2. Chính sách, pháp luật của Nhà nƣớc về công tác PC HIV/AIDS

1.3.3. Quan điểm của Đảng, Nhà nƣớc về vai trò của Hội LHPN Việt Nam

1.4. Quan điểm của Hội LHPN Việt Nam về công tác PC HIV/AIDS

CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG VAI TRÒ CỦA CÁN BỘ HỘI PHỤ NỮ CƠ SỞ TRONG

HOẠT ĐỘNG DỰ PHÒNG

LÂY NHIỄM HIV/AIDS

2.1. Thực trạng vai trò của Hội phụ nữ trong hoạt động dự phòng lây nhiễmHIV/AIDS .

2.1.1. Kết quả đạt đƣợc

2.1.2. Khó khăn, tồn tại

2. 2. Vai trò của cán bộ Hội phụ nữ cơ sở trong hoạt động dự phòng lây nhiễm

2.2.1. Vai trò tuyên truyền, vận động phòng chống HIV/AIDS

2.2.2. Vai trò phối hợp với các ban ngành liên quan và huy động sự tham gia củacộng đồng

2.2.3. Vai trò nâng cao năng lực cho phụ nữ

2.2.4. Vai trò đề xuất các chính sách liên quan

CHƢƠNG 3: MỘT SỐ YẾU TỐ TÁC ĐỘNG TỚI VAI TRÒ CỦA CÁN BỘ HỘI PHỤ

NỮ CƠ SỞ TRONG HOẠT ĐỘNG

DỰ PHÒNG LÂY NHIỄM HIV/AIDS

3.1. Yếu tố cá nhân.

3.2. Địa bàn công tác.

3.3. Điều kiện công tác .

KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY