Tóm tắt Luận văn Vai trò của báo chí Việt Nam trong giám sát quyền lực chính trị thời kỳ đổi mới

MỤC LỤC

Mục lục.1

Lời cam đoan.

Lời cảm ơn.

Phần mở đầu .5

1. Tính cấp thiết của đề tài.5

1.1.Ý nghĩa khoa học.5

1.2.Ý nghĩa thực tiễn .6

2. Tình hình nghiên cứu.7

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu .9

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu .10

5. Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu.10

6. Đóng góp của luận văn .11

7. Cấu trúc của luận văn .12

Chương I: Vai trò chính trị của báo chí - Một số vấn đề chung

1. Báo chí trong hệ thống chính trị .

1.1. Một số khái niệm cơ bản .

1.2. Vị trí của báo chí trong hệ thống chính trị.

1.3. Vai trò của báo chí đối với giám sát chính trị

2. Những luận điểm cơ bản của Đảng cộng sản Việt Nam và Nhà nước cộng

hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về sứ mệnh, vai trò và nhiệm vụ của báo chíViệt Nam.

2.1. Tổng quan lịch sử báo chí và báo chí cách mạng Việt Nam

2.2. Tổng quan về đường lối lãnh đạo báo chí của Đảng, tư tưởng Hồ Chí

Minh về báo chí .

2.2.1. Vai trò lãnh đạo của Đảng đối với báo chí

2.2.2. Quan điểm của chủ tịch Hồ Chí Minh về lãnh đạo, quản lý báo chí Bo

2.2.3. Đường lối lãnh đạo báo chí của Đảng trong thời kỳ Đổi mới Bookma

2.2.4. Nhà nước quản lý báo chí . 3

Chương II: Tình hình thực hiện nhiệm vụ giám sát quyền lực chính trị

của báo chí Việt Nam thời kỳ Đổi mới.

1. Tổng quan về báo chí Việt Nam trong thời kỳ Đổi mới

1.1. Vài nét về tình hình phát triển của báo chí trong thời kỳ Đổi mới

1.2. Về quản lý và phát triển báo chí trong thời kỳ đổi mới

1.3. Những tác động của nền kinh tế thị trường đến hoạt động báo chí thời kỳ

Đổi mới .

1.3.1. Những thuận lợi .

1.3.2. Những tác động tiêu cực của kinh tế thị trường đối với báo chí Bookm

2. Tình hình thực hiện vai trò giám sát quyền lực chính trị của báo chí Việt

Nam trong thời kỳ Đổi mới .

2.1. Sự thể hiện vai trò giám sát quyền lực chính trị của báo chí Việt Nam

trong thời kỳ đổi mới .

2.1.1. Nhận định chung.

2.1.2. Tình hình báo chí Việt Nam tham gia giám sát quyền lực chính trị

trong thời kỳ Đổi mới .

2.2. Những hạn chế của báo chí Việt Nam trong việc giám sát quyền lực chính

trị và nguyên nhân .

2.2.1. Hạn chế .

2.2.2. Nguyên nhân .

Chương III: Một số giải pháp cơ bản nhằm tăng cường vai trò giám sát

quyền lực chính trị của báo chí .

1. Những yêu cầu cơ bản về sự phát triển của báo chí

1.1. Phương hướng của Đảng và Nhà nước đặt ra đối với báo chí no

1.2. Phương hướng phát triển của báo chí trong giai đoạn tới def

2. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả giám sát quyền lực chính trị củabáo chí.

2.1. Về hệ thống báo chí .

2.1.1. Nâng cao chất lượng chuyên môn nghiệp vụ

2.1.2. Trau dồi đạo đức nghề nghiệp .

2.1.3. Người thủ trưởng cơ quan báo chí.

2.1.4. Hội nghề nghiệp.

2.2. Về hệ thống chính trị .

2.3. Về cơ quan quản lý báo chí .

2.4. Các đối tượng khác trong xã hội.

Nhận xét và kết luận.

Danh mục tài liệu tham khảo.13

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY