Tóm tắt Luận văn uần thể di tích lịch sử - văn hóa Phố Hiến - thị xã Hưng Yên

MỤC LỤC

Lời cam đoan

Mục lục

Danh mục các bản đồ, bảng biểu, sơ đồ, bản ảnh

MỞ ĐẦU 1

1. Lý do chọn đề tài 1

2. Lịch sử nghiên cứu vấn đề 3

3. Mục đích, đối tượng và phạm vi nghiên cứu 8

4. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn 9

5. Phương pháp nghiên cứu 9

6. Đóng góp của luận văn 10

7. Các nguồn tư liệu 10

8. Cấu trúc luận văn 11

CHưƠNG 1: ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN, XÃ HỘI VÙNG PHỐ HIẾN – HưNG YÊN 13

1.1. Diên cách, vị trí địa lý vùng Phố Hiến – Hưng Yên 13

1.1.1. Diên cách 13

1.1.2. Vị trí địa lý 15

1.2. Đặc điểm tự nhiên vùng Phố Hiến – Hưng Yên

1.2.1. Đặc điểm phát triển địa hình

1.2.1.1. Vùng đất được hình thành do sự bồi đắp của sông Hồng và tác động của hệ

thống đê sông.

1.2.1.2. Vùng đất chịu tác động mạnh mẽ do sự vận động đổi dòng của sông Hồng 21

1.2.2. Đặc điểm khí hậu 28

1.2.3. Đặc điểm thuỷ văn 30

1.3. Lịch sử phát triển vùng Phố Hiến – Hưng Yên 34

1.4. Đặc điểm cư dân – văn hoá 37

1.4.1. Cộng đồng người Việt 37

1.4.2. Hoa Kiều và Nhật kiều 41

1.4.3. Khách thương phương Tây 46

1.5. Đặc điểm phát triển kinh tế 48

1.6. Tiểu kết 51

CHưƠNG 2: QUẦN THỂ DI TÍCH LỊCH SỬ - VĂN HÓA

PHỐ HIẾN – HưNG YÊN: LỊCH SỬ VÀ HIỆN TRẠNG

2.1. Quá trình hình thành quần thể di tích 53

2.2. Phân loại di tích 64

2.2.1. Đền 64

2.2.2. Chùa 68

2.2.3. Đình 70

2.2.4. Hội quán 72

2.2.5. Nhà thờ Thiên chúa giáo 74

2.2.6. Văn miếu 75

2.2.7. Nhà thờ tộc/ Từ đường 76

2.2.8. Nhà cổ 77

2.3. Tính hệ thống và đặc điểm của quần thể di tích 78

2.3.1. Về mật độ và quy mô 78

2.3.2. Đặc điểm quần thể di tích 81

2.4. Tiểu kết 89

CHưƠNG 3: LỊCH SỬ PHỐ HIẾN – HưNG YÊN QUA HỆ THỐNG

CÁC DI TÍCH LỊCH SỬ - VĂN HÓA

3.1. Giai đoạn tiền Phố Hiến - Vùng đất có vị trí chiến lược về quân sự 91

3.1.1. Thời kỳ Hai Bà Trưng 91

3.1.2. Thế kỷ X 96

3.1.3. Thời Lý - Trần 106

3.2. Giai đoạn Phố Hiến - Vùng đất có vị trí trọng yếu trong hệ thống giao thương và

truyền giáo

3.2.1. Vùng đất có vị trí trọng yếu trong hệ thống giao thương trong nước và quốc tế 112

3.2.2. Vùng đất quan trọng trong hành trình truyền giáo 122

3.3. Giai đoạn hậu Phố Hiến – Đô thị trung tâm hành chính thời Nguyễn 127

3.3.1. Sự suy tàn của thương cảng kinh tế 127

3.3.2. Sự hình thành đô thị trung tâm hành chính thời Nguyễn 133

3.4. Tiểu kết 136

KẾT LUẬN 139

TÀI LIỆU THAM KHẢO 142

PHỤ LỤC

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY