Tóm tắt Luận văn Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc và sự vận dụng trong quá trình thực hiện chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số ở tỉnh Bình Định hiện nay

Bước vào công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc,

trên cơ sở đường lối, chính sách giải quyết mối quan hệ Đảng xác

định nguyên tắc: “Làm cho miền núi tiến kịp miền xuôi, các dân tộc

thiểu số tiến kịp các dân tộc đa số, giúp các dân tộc phát huy tinh

thần cách mạng và khả năng to lớn của mình, trong cán bộ cũng như

nhân dân cần khắc phục tư tưởng dân tộc lớn và tư tưởng dân tộc

hẹp hòi, đoàn kết chặt chẽ giữa các dân tộc để cùng nhau tiến lên xã

hội chủ nghĩa”[44].

Bước vào thời kỳ đổi mới, phát triển nền kinh tế thị trường

nhiều thành phần theo định hướng xã hội chủ nghĩa, chính sách dân

tộc của Đảng đã được thể hiện trong các Nghị quyết đại hội Đảng

khóa VI, VII, VIII, IX. Tiếp theo, Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ

X nêu rõ: “Vấn đề dân tộc và đoàn kết các dân tộc có vi trí chiến

lược lâu dài trong sự nghiệp cách mạng nước ta. Các dân tộc trong

đại gia đình Việt Nam bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp đỡ

nhau cùng tiến bộ ”. Và trong Báo cáo Chính trị của Ban Chấp

hành Trung ương khóa X tại Đại hội XI một lần nữa khẳng định:

“Đoàn kết các dân tộc có vị trí chiến lược trong sự nghiệp cách

mạng của nước ta Nghiên cứu xây dựng các cơ chế, chính sách,

tạo chuyển biến rõ rệt trong phát triển kinh tế, văn hóa xã hội vùng

dân tộc thiểu số”[2]

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY