Tóm tắt Luận văn Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cán bộ

MỤC LỤC CỦA LUẬN VĂN

Trang

Trang phụ bìa

Lời cam đoan

Mục lục

Danh mục các từ viết tắt

MỞ ĐẦU . 1

Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ Tư TưỞNG HỒ

CHÍ MINH . 8

1.1. Khái niệm, nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh. 8

1.1.1. Khái niệm tư tưởng, tư tưởng Hồ Chí Minh. 8

1.1.2. Nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh. 15

1.2. Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cán bộ. 16

1.2.1. Một số khái niệm về đạo đức, cán bộ . 16

1.2.2. Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức, đạo đức cán bộ. 32

Tiểu kết chương 1. 63

Chương 2: THỰC TRẠNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ VÀ YÊU CẦU ĐẶT

RA ĐỐI VỚI CÔNG TÁC CÁN BỘ NưỚC TA HIỆN NAY .64

2.1. Thực trạng đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ . 64

2.1.1. Mặt mạnh . 64

2.1.2. Những hạn chế, yếu kém . 67

2.2. Nguyên nhân của thực trạng đội ngũ cán bộ và công tác

cán bộ . 75

2.2.1. Nguyên nhân của những ưu điểm. 75

2.2.2. Nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém. 76

2.3. Những yêu cầu đặt ra cho công tác cán bộ nước ta hiện nay. 772

2.3.1. Xuất phát từ các yêu cầu: hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường

định hướng XHCN, xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN,

công nghiệp hóa, hiện đại hóa hội nhập quốc tế. 79

2.3.2. Phát huy những ưu điểm, khắc phục những tồn tại, hạn chế của

đội ngũ cán bộ trong giai đoạn vừa qua. 85

2.3.3. Góp phần vào việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính

trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương

đạo đức Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về

một số vấn đề cấp bách xây dựng Đảng hiện nay, đấu tranh

chống nguy cơ suy thoái tư tưởng đạo đức, phòng chống tham

nhũng, lãng phí. 88

Tiểu kết chương 2. 96

Chương 3: GIẢI PHÁP VẬN DỤNG Tư TưỞNG HỒ CHÍ

MINH VỀ ĐẠO ĐỨC CÁN BỘ Ở NưỚC TA HIỆN NAY . 97

3.1. Đẩy mạnh nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ để

tạo cơ sở lý luận cho việc xây dựng, hoàn thiện pháp luật

cán bộ, công chức . 97

3.2. Rà soát pháp luật cán bộ, công chức hiện hành để xác định

nội dung cần sửa đổi, bổ sung, cụ thể hóa theo tư tưởng Hồ

Chí Minh . 102

Tiểu kết chương 3. 108

KẾT LUẬN . 109

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO. 110

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY