Tóm tắt Luận văn Truyện Kiều nhìn trong hệ thống tiểu thuyết tài tử giai nhân

MỤC LỤC

PHẦN MỞ ĐẦU .1

1. Lý do chọn đề tài, mục đích nghiên cứu . 4

2. Ý nghĩa của đề tài . 4

3. Đối tƣợng, phạm vi nghiên cứu . 5

4. Đóng góp của luận văn. 5

5. Lịch sử nghiên cứu vấn đề. 5

6. Phƣơng pháp nghiên cứu. 12

7. Cấu trúc của luận văn . 12

CHƢƠNG 1 NHỮNG VẤN ĐỀ CỦA TIỂU THUYẾT TÀI TỬ GIAI NHÂN

ĐƢỢC GIỚI NGHIÊN CỨU TRUNG QUỐC NÊU LÊN GẦN ĐÂY. .

1.1. Về nội dung.

1.1.1. Định nghĩa tiểu thuyết tài tử giai nhân .

1.1.2. Nguồn gốc tiểu thuyết tài tử giai nhân .

1.1.3. Quan niệm tình yêu, hôn nhân tiểu thuyết tài tử giai nhân. .

1.1.4. Loại hình nhân vật tiểu thuyết tài tử giai nhân. .

1.1.5. Quan niệm về tài - sắc - tình tiểu thuyết tài tử giai nhân.

1.1.6. Nguyên nhân hưng thịnh tiểu thuyết tài tử giai nhân.

1.2. Về nghệ thuật : Mô hình tự sự tiểu thuyết tài tử giai nhân

1.2.1. Mô thức tự sự tiểu thuyết tài tử giai nhân. .

1.2.2. Ý nghĩa tự sự học tiểu thuyết tài tử giai nhân.3

CHƢƠNG 2 TRUYỆN KIỀU - NHỮNG YẾU TỐ CỦA TIỂU THUYẾT TÀI

TỬ GIAI NHÂN .

2.1. Nghiên cứu ở Việt Nam về vấn đề từ Hoa tiên đến Truyện Kiều.

2.2. Về nội dung và nghệ thuật, Truyện Kiều có nhiều dấu ấn của tiểu thuyết

tài tử giai nhân. .

2.2.1. Về nội dung.

2.2.2. Về nghệ thuật. .

CHƢƠNG 3 TRUYỆN KIỀU - NHỮNG VẤN ĐỀ KHÁC VỚI HỆ THỐNG

TIỂU THUYẾT TÀI TỬ GIAI NHÂN. .

3.1. Khác biệt giữa Truyện Kiều và hệ thống tiểu thuyết tài tử giai nhân - nhìn

từ vấn đề kiểu nhân vật giai nhân: Kiều là một kĩ nữ.

3.1.1. Vài đặc điểm về kĩ nữ.

3.1.2. Khác biệt giữa “Truyện Kiều” và hệ thống tiểu thuyết tài tử giai nhân -

nhìn từ kiểu nhân vật giai nhân. .

3.1.3. Nhân vật kĩ nữ - Lần đầu tiên trong văn học Việt Nam trung đại, một

nhân vật lớp dưới chính thức được bước vào đời sống văn học, với tư cách là

nhân vật văn học trung tâm của thời đại. .

3.1.4. Vai trò của kĩ nữ đối với văn học và văn hoá dân tộc. .

3.2. Khác biệt giữa Truyện Kiều và tiểu thuyết tài tử giai nhân - nhìn từ vấn đề

số phận của tài tình. .

3.3. Khác biệt giữa Truyện Kiều và tiểu thuyết tài tử giai nhân - nhìn từ vấn đề

hiện thực xã hội phong kiến. .

3.3.1 Đầu tiên Kiều bị hành hạ về thân xác. .

3.3.2. Hiện thực xã hội phong kiến còn được Nguyễn Du nêu lên gay gắt hơn

nữa thông qua nỗi thống khổ của Kiều về mặt tinh thần. .99

3.3.3. Hiện thực xã hội phong Kiến còn thể hiện qua “tâm lí tiếp nhận không

gian xã hội trong “Truyện Kiều”. . 101

3.4. Khác biệt giữa Truyện Kiều và tiểu thuyết tài tử giai nhân - nhìn từ sự

đậm nhạt của yếu tố “tình” và “dục”. . 1034

3.5. Khác biệt giữa Truyện Kiều và tiểu thuyết tài tử giai nhân - nhìn từ quan

niệm về cái đẹp.

PHẦN KẾT LUẬN .

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO.14

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY