Tóm tắt Luận văn Trực trạng lao động – việc làm của người dân sau tái định cư

MỤC LỤC

PHẦN I: MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tài.1

2. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn.2

2.1. Ý nghĩa khoa học.2

2.2. Ý nghĩa thực tiễn .3

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu .3

3.1. Mục đích nghiên cứu .3

3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu.3

4. Đối tượng, khách thể và phạm vi nghiên cứu.4

4.1. Đối tượng nghiên cứu .4

4.2. Khách thể nghiên cứu .4

4.3. Phạm vi nghiên cứu .4

5. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu .5

5.1. Phương pháp luận.5

5.2. Phương pháp nghiên cứu .5

6. Giả thuyết nghiên cứu và khung lý thuyết .7

6.1. Giả thuyết nghiên cứu .7

6.2. Sơ đồ khung lý thuyết .8

7. Kết cấu luận văn .9

PHẦN II: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU

Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI

1.1. Tổng quan về vấn đề nghiên cứu.10

1.2. Một số lý thuyết, quan điểm vận dụng nghiên cứu đề tài.13

1.2.3. Các quan điểm về tái định cư và lao động - việc làm .18

1.3. Một số khái niệm.22

1.3.1. Khái niệm lao động .221.3.2. Khái niệm việc làm .23

1.3.3. Khái niệm tái định cư .25

Chương 2: THỰC TRẠNG LAO ĐỘNG - VIỆC LÀM CỦA NGưỜI DÂN

SAU TÁI ĐỊNH Cư

2.1. Quá trình hình thành và phát triển Khu kinh tế Dung Quất .28

2.1.1. Vị trí địa lý, đặc điểm tự nhiên Khu kinh tế Dung Quất .28

2.1.2. Quá trình hình thành và phát triển Khu kinh tế Dung Quất .30

2.1.3. Tình hình Kinh tế - xã hội các xã Khu kinh tế Dung Quất.36

2.1.4. Tình hình tái định cư tại Khu kinh tế Dung Quất.39

2.2. Thực trạng lao động - việc làm của người dân sau tái định cư.42

2.2.1. Cơ cấu tuổi của người dân tại khu tái định cư .42

2.2.2. Giới tính của người dân tại khu tái định cư .43

2.2.3. Trình độ học vấn của người dân tại khu tái định cư .44

2.2.4. Trình độ chuyên môn của người dân tại vùng tái định cư .47

2.2.5. Việc làm phân theo trình độ chuyên môn .48

2.2.6. Việc làm phân theo tuổi .50

2.2.7. Việc làm phân theo lĩnh vực ngành nghề .53

2.2.8. Việc làm trước và sau tái định cư .54

2.3. Thực trạng đời sống kinh tế-xã hội của người dân khu tái định cư .58

2.3.1. Thu nhập các hộ sau tái định cư.58

2.3.2. Phương tiện, đồ dùng chủ yếu .60

2.3.3. Nhà ở của các hộ sau tái định cư .62

2.3.4. Sức khoẻ của các hộ dân sau tái định cư .63

2.3.5. Môi trường .65

2.4. Quan điểm của người dân sau tái định cư.69

Chương 3: GIẢI PHÁP VỀ LAO ĐỘNG - VIỆC LÀM NHẰM ỔN ĐỊNH

ĐỜI SỐNG NGưỜI DÂN SAU TÁI ĐỊNH Cư TẠI KHU KINH TẾ

DUNG QUẤT GIAI ĐOẠN 2010 – 20153.1. Tập trung đào tạo nghề để chuyển đổi việc làm cho người dân sau

tái định cư.73

3.2. Phát triển kinh tế tạo việc làm cho người lao động sau tái định cư.76

3.2.1. Đẩy mạnh thực hiện các mô hình khuyến nông.76

3.2.2. Giải pháp phát triển thủy sản .78

3.2.3. Đẩy mạnh phát triển Công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp gắn với

phát triển Thương mại – dịch vụ.79

3.2.4. Đẩy mạnh phát triển Thương mại - dịch vụ.81

3.3. Tăng cường công tác tư vấn, giới thiệu việc làm .83

3.4. Xây dựng đồng bộ các chính sách, cơ chế hỗ trợ người dân sau tái

định cư .85

PHẦN III: KẾT LUẬN - KHUYẾN NGHỊ

1. Kết luận.91

2. Khuyến nghị .93

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY