Tóm tắt Luận văn Trách nhiệm bồi thường thiệt hại do xâm phạm môi trường theo quy định của bộ luật dân sự năm 2005

MỤC LỤC CỦA LUẬN VĂN

Trang

Trang phụ bìa

Lời cam đoan

Mục lục

Danh mục các từ viết tắt

MỞ ĐẦU 1

Chương 1: KHÁI NIỆM MÔI TRƯỜNG VÀ TRÁCH

NHIỆM DO XÂM PHẠM MÔI TRƯỜNG6

1.1. Khái niệm môi trường 6

1.1.1. Khái niệm 6

1.1.2. Đặc điểm môi trường 9

1.2. Khái niệm trách nhiệm dân sự do xâm phạm môi trường 11

1.2.1. Khái niệm trách nhiệm dân sự do xâm phạm môi trường 11

1.2.2. Đặc điểm của trách nhiệm dân sự do xâm phạm môi trường 25

1.3. Tiến trình phát triển của pháp luật một số nước trên thế

giới và Việt Nam quy định về trách nhiệm so xâm phạmmôi trường34

1.3.1. Pháp luật của một số nước trên thế giới về trách nhiệm

bồi thường do xâm phạm môi trường34

1.3.2. Pháp luật Việt Nam quy định về trách nhiệm bồi thường

do xâm phạm môi trường37

Chương 2: TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ DO XÂM PHẠM

MÔI TRƯỜNG45

2.1. Điều kiện phát sinh bồi thường thiệt hại do xâm phạm

môi trường46

2.1.1. Có thiệt hại xảy ra do môi trường bị xâm phạm 46

2.1.2. Hành vi xâm phạm môi trường là hành vi trái pháp luật 48

2.1.3. Có lỗi của chủ thể gây thiệt hại 56

2.1.4. Mối quan hệ nhân quả giữa hành vi xâm phạm môi

trường và thiệt hại xảy ra57

2.2.1. Trách nhiệm riêng rẽ 59

2.2.2. Trách nhiệm liên đới 60

2.3. Người phải bồi thường và người được bồi thường do xâm

phạm môi trường63

2.3.1. Người phải bồi thường 63

2.3.2. Người được bồi thường 66

Chương 3: THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VỀ BỒI THƯỜNG

THIỆT HẠI DO XÂM PHẠM MÔI TRƯỜNG

VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN70

3.1. Thực trạng pháp luật về bồi thường thiệt hại do xâm

phạm môi trường70

3.1.1. Nhận xét chung về thực tiễn áp dụng pháp luật về bồi

thường thiệt hại do làm ô nhiễm môi trường70

3.1.2. Đánh giá về một số vụ việc điển hình đã được giải quyết

trong những năm gần đây70

3.1.3. Những vụ việc điển hình đang trong quá trình giải quyết 80

3.2. Phương hướng và giải pháp hoàn thiện pháp luật nhằm

nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật về bồi thường thiệt

hại do làm ô nhiễm môi trường84

3.2.1. Sự cần thiết tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện các quy định

pháp luật của Việt Nam về bồi thường thiệt hại do làm ô

nhiễm môi trường84

3.2.2. Phương hướng hoàn thiện pháp luật 84

3.2.3. Giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật về bồi

thường thiệt hại do làm ô nhiễm môi trường94

3.2.3.1. Cần chi tiết hóa về xác định thiệt hại đối với tài sản, sức

khỏe, tính mạng và các lợi ích hợp pháp khác do hành vi

làm ô nhiễm môi trường99

3.2.3.2. Các biện pháp liên quan nhằm xây dựng và hoàn thiện

pháp luật về bồi thương thiệt hại và xác định thiệt hại do

hành vi làm ô nhiễm môi trường có hiệu quả103

3.2.3.3. Một số vấn đề có thể phát sinh trong thời gian tới 108

3.2.3.4 Giải pháp hoàn thiện 112

KẾT LUẬN 1155 6

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 117

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY